Odinsvägen, Dalarö
Odinsvägen på Dalarö, bild: Dalarö turistbryå

Angående Ornöfärjan och trafiken genom Dalarö

Dalarö, Utö och Ornö socialdemokratiska förening (DUO) - vill starkt betona behovet av åtgärder för att få bort den tunga trafik genom Dalarö som bl a färjan genererar. Skrivelse till: Länsstyrelsen i Stockholms län

2017 09 29

Dalarö Utö Ornö Socialdemokratiska förening

Till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Ang. Ornöfärjan och trafiken genom Dalarö

Trafikverket har överlämnat utredningen Färjelinjen Dalarö-Ornö (2017:143) till Länsstyrelsen för beslut om ev förändrat huvudmannaskap för färjelinjen och finansieringen av medföljande investeringar. Utredningen aktualiserar också frågor som primärt faller under Haninge kommun.

Utredningen konstaterar att färjelägets placering i Dalarö hamn redan idag medför problem för centrala delar av Dalarö men menar att många identifierade problem skulle kunna lösas genom åtgärder på kort sikt.

Dalarö, Utö och Ornö socialdemokratiska förening (DUO) vill starkt betona behovet av åtgärder för att få bort den tunga trafik genom Dalarö som bl a färjan genererar. De föreslagna åtgärderna på kort sikt är inte tillräckliga för att komma till rätta med problemen. Timmertransporterna är det allvarligaste problemet men även annan tung trafik förekommer. Den tunga trafiken går tätt förbi skola och förskola och utgör ofta ett problem för bussens framkomlighet. Vi delar utredningens bedömning att när timmertransporter och andra tunga transporter flyttas avlastas det lokala trafiksystemet i centrala Dalarö, trafiksäkerheten förbättras och buller och vibrationer minskar. Vi stöder utredningens förslag att tunga transporter ska gå via en alternativ brygga i stället för som nu via Hotellbryggan på Dalarö. Problemen är så allvarliga att förslaget kräver en skyndsam behandling. Att tung trafik går genom Dalarös centrala del har sin grund i att Hotellbryggan utgör godshamn. Byggnationer på öarna utanför Dalarö genererar transporter som samtliga omlastas vid Hotellbryggan.

En trafikmätning vid kyrkan avseende tunga fordon skulle ge besked om mängden transporter som passerar Hotellbryggan.

För åtgärder på längre sikt behandlar utredningen frågan om driftsformen för färjeverksamheten. Färjan har i mer än 40 år drivits som enskild med en samfällighet som huvudman. Trafiken upphandlas och den sköts i dagsläget av Ornö Sjötrafik AB, Ornös största arbetsgivare. Enligt vår mening fungerar arrangemanget med samfälligheten och Ornö Sjötrafik AB.

En övergång till allmän avgiftsfri färja, dvs statlig med Trafikverket som huvudman, skulle enligt utredningen med stor sannolikhet innebära ökad trafik och därmed leda till ytterligare problem gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet genom centrala Dalarö. Antalet fordon som trafikerar färjan kan väntas öka med ca 30 procent. Samtidigt skulle en avgiftsfri färja innebära en avsevärd ekonomisk lättnad för de boende på Ornö. Exempelvis kan nämnas att ett årskort för bil inklusive förare kostar 6 600 kronor.

Föreningen vill understryka att val av huvudmannaskap för trafiken måste ses i ett vidare sammanhang och inte enbart som en fråga om val av driftsform.

Skulle nuvarande arrangemang med enskild färja ändras måste enligt vår mening två grundläggande krav ställas på verksamheten. Det första är att tunga transporter med färjan ska hänvisas till alternativt färjeläge och inte gå via Dalarö, det andra är att nuvarande obligatorium att boka färjetur består. Det betyder att samma regler/villkor ska gälla oavsett vem som är huvudman för trafiken.

Så länge färjan är enskild kan huvudmannen för färjan besluta hur tung godstrafik ska få tillträde till färjelinjen och vilken prissättning som ska gälla. Om färjan däremot blir allmän blir detta inte möjligt, enligt utredningen. En färja i statlig drift innebär att färjelinjen utgör en länk i en statlig vägkedja. Eftersom statliga vägar är allmänna vägar öppna för allmän samfärdsel anser Trafikverket inte att det är förenligt med gällande tillämpning av väglagen att tung trafik inte skulle få tillträde till en viss färjelinje.

Det andra kravet är att bokning av färjetur består. Nuvarande arrangemang innebär att överfart till/från Ornö bokas i förväg. Detta system fungerar mycket väl. Utan ett bokningssystem skulle en mycket allvarlig trafiksituation uppstå både på Dalarö- och Ornösidan vid de mest populära färjetiderna, vid veckoslut och i synnerhet vid större helger. Den största färjan tar i dag 36 bilar och köer på 100 bilar kan lätt uppstå om bokning av färjetur inte tillämpas. Trafiksituationen vid de båda färjelägena skulle bli kaotisk och tillfartsvägarna blockeras. Slutsatsen är att oavsett val av driftsform krävs ett bokningssystem. Utredningen anser dock att det skulle bli omöjligt att behålla ett bokningssystem om färjan blir statlig. Möjligheten att förhandsboka bilplats på färjan skulle gå förlorad vid övergång till allmän drift, skriver utredningen.

Vi ifrågasätter den slutsatsen. Vilka legala och andra hinder finns för ett arrangemang där Trafikverket som huvudman anlitar en utförare av trafiken efter upphandling enligt LOU? Då skulle Ornö Sjötrafik som redan idag har kompetens, färjor och personal samt bokningssystem vara en tänkbar utförare.

Föreningen vill också markera behovet för Ornöborna av Dalarö som centrum för offentlig och kommersiell service. Dalarö har i århundraden utgjort detta centrum och föreningen anser att persontrafiken även fortsättningsvis behöver ha Dalarö som mål. Tillgängligheten för skola, vård och omsorg samt kommersiell service får inte försämras för Ornöborna genom ett byte av huvudman för färjetrafiken eller byte av färjehamn för persontrafiken. I sin tur förstärker Ornöborna underlaget för den allmänna och kommersiella servicen i Dalarö.

Vi vill vidare betona vikten av att frågan om alternativt färjeläge för tunga transporter får en framträdande plats i Länsstyrelsens fortsatta behandling. Utredningen förordar Söderby som alternativ hamn men Söderby färjeläge skulle innebära en avsevärt mycket längre sjöresa till/från Ornö än nuvarande Dalarö. Ökade kostnader skulle uppstå för företag och annan transportberoende verksamhet.

Avslutningsvis vill Föreningen understryka att en levande skärgård förutsätter ett trafiksystem som ger god tillgänglighet. Ornö behöver en långsiktigt hållbar infrastrukturlösning och Dalarö behöver åtgärder som ökar trafiksäkerheten och minskar trafiksystemets negativa inverkan på miljö och hälsa.

Frågan om Ornöfärjan och trafiken genom Dalarö har länge varit föremål för diskussioner i Dalarö, Utö och Ornö socialdemokratiska förening. Senast behandlades frågan vid ett medlemsmöte den 2 september 2017 där beslut fattades att denna skrivelse skulle tillställas såväl Länsstyrelsen som kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

Dalarö den 29 september 2017

Birgitta Danielson

Ordförande

Dalarö Utö Ornö Socialdemokratiska förening

Email: [email protected]

Mobil: 0736 401499

Kopia:

Kommunstyrelsens ordförande Haninge

Peter Huledal, Trafikverket Region Stockholm