Budgetförslag på plats!

Haninge – en växande och hållbar kommun med framtidstro Haninge växer och utvecklas. Här ska personer med olika bakgrund och ambitioner ges möjlighet att utvecklas och få chans att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Med satsningar på bostadsbyggande, nya arbetstillfällen och en jämlik välfärd bygger vi ett Haninge som håller ihop. Här är några av alla de satsningar vi presenterar i budgeten:

Fler billiga och klimatsmarta hyresrätter och höjt mål för bostadsbyggandet. Vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och värna miljön för att ge trygghet till kommande generationer. För att göra det möjligt för fler att flytta hemifrån eller flytta till Haninge satsar vi på att bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter. För att öka byggtakten ytterligare föreslår vi att ett nytt höjt mål för bostadsbyggandet ska tas fram och att antalet färdiga detaljplaner ska öka.

Ökad lärartäthet och resurser till skolor med särskilda utmaningar. Grund- och förskolenämndens budgetram höjs med 93,7 miljoner kronor. Vi prioriterar ökad lärartäthet och riktar resurserna dit de behövs allra mest och lärarnas tid där den behövs bäst. En särskild satsning görs på skolor och förskolor med särskilda utmaningar.

Mobil förskola. Vi investerar i en mobil förskola för att främja utepedagogik och möta behovet i de kommundelar som idag växer snabbast. Även när Haninge växer ska barn kunna erbjudas förskola i rimligt avstånd från hemmet

Fler ska klara gymnasieskolan. En fullföljd gymnasieutbildning är den bästa garanten för en ung persons framtida hälsa och för att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför förstärker vi introduktionsprogrammen för elever som inte har godkända betyg i årskurs 9, fortsätter satsa på bristyrkes-SFI och förbättrar stöttningen av elever med problematisk skolfrånvaro.

150 nya jobb för att stärka välfärden och bryta långtidsarbetslösheten. I det växande Haninge ska varje individ ha möjlighet att bidra efter sin förmåga och ingen som kan arbeta ska behöva leva på bidrag. För att bryta långtidsarbetslöshet och utanförskap har alla nämndområden ett gemensamt ansvar att skapa nya arbetstillfällen inom sina verksamheter.

Ökad tillgänglighet till kommunens lokaler för föreningslivet. Ett rikt idrotts-, kultur- och föreningsliv ökar vår kommuns attraktivitet och bidrar till delaktighet i samhället. För att stärka föreningslivet gör vi det enklare för föreningar och större idrotts- och kulturarrangemang att få tillgång till kommunala lokaler vid tidpunkter då de inte används av kommunen.

Sommarkollo och utökade öppettider för fritidsgårdarna. Genom mötesplatser och aktiviteter där barn och unga med olika bakgrund möts och genom att se till att inga unga står utan meningsfull fritidssysselsättning under skolloven bygger vi Haninge starkare. Därför inför vi sommarkollo och ökar fritidsgårdarnas öppettider under helger och lov.

Försök med arbetstidsförkortning för personal inom äldreomsorgen. Kompetent och engagerad personal är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. För att säkra framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg prövar vi arbetstidsförkortning, med 30 timmar per vecka som heltidsmått, på ett vård- och omsorgsboende för personal över 55 år.

Upprustning av gångstråk för att säkra en trygg utemiljö. För att det ska kännas tryggt och attraktivt för såväl unga som äldre att röra sig utomhus i kommunen såväl dagtid som kvällstid gör vi en särskild satsning på belysning och upprustning av kommunens utemiljöer.

Rum för livskvalitet och stärkt folkhälsa. Samtidigt som Haninge bygger stad förbättrar vi tillgängligheten till grönområden, skärgård och kulturmiljö genom fortsatt fokus på säkra cykelvägar, två nya högkvalitativa parker i stadsmiljö, en upprustning av kommunens bad- och idrottsplatser och en strandpromenad mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde. Det bidrar till ökad folkhälsa, trivsel och en bättre livsmiljö.

https://www.facebook.com/samarbetskoalitionen/videos/1220778348026716/