Dags att satsa på sjukvård i offentlig regi

Ett debattinlägg från fyra styrelseledamöter i Vendelsöföreningen som bygger på Arbetarekommunens motion om sjukvården finns på webbplatsen Folkhemmet-opinion, även Aktuellt i Politiken.

Dags att satsa på sjukvård i offentlig regi

I M-styrda Region Stockholm har nedskärningarna inom sjukvården kombinerats med misslyckande marknadsexperiment. Låt nästa års val bli en vändpunkt för detta, det skriver styrelsen för Vendelsö Socialdemokratiska förening.

Sjukvård i offentlig regi är ryggraden i ett hälso- och sjukvårdssystem med hög kvalitet. Detta har inte minst erfarenheterna under pandemin visat. Region Stockholm har dock under lång tid skurit ner vård i offentlig regi och prioriterat planlösa privatiseringar utan etableringskontroll och styrning. Detta har undergrävt sjukvårdssystemets stabilitet och förmågan till långsiktig planering och demokratisk styrning. Medicinsk kompetens har fragmenterats. Tillgången till god vård har blivit alltmer ojämlik, särskilt i glesbygd och socialt utsatta områden. Nästa års val kan bli en vändpunkt för att prioritera och förbättra sjukvården i offentlig regi.

Sjukvårdsdebatten reduceras ibland till ställningstaganden för eller mot vinster i välfärden. Huvudfrågan inför nästa års val borde vara att prioritera upprustning och förbättring av den offentligt drivna vården. Detta bör kombineras med nya och bättre metoder för ökad vårdkvalitet, konkurrens, valfrihet och smidigare organisation.

I valrörelsen ska Socialdemokraterna verka för att:

 • Prioritera att förstärka och förbättra sjukvård i regionens regi.
 • Sjukvården ska planeras och styras utifrån befolkningens medicinska behov.
 • Reformera regionens organisation och arbetssätt för att uppnå högre vårdkvalitet och tillgänglighet.
 • Inte ge riskkapitalbolag, stora vårdkoncerner eller försäkringsbolag ett dominerande inflytande över vården.
 • Inkludera professionen mer i besluten om sjukvården och förbättra villkoren för personalen.
 • Förhindra ett systemskifte med vårdförsäkringar, vilket regionrådet Svenonius (M) föreslagit.
 • Förbättra styrningen av sjukvården och samordningen mellan regioner och staten. Fördjupa den regionala demokratin utan onödig statlig centralstyrning.

Primärvården har under lång tid varit eftersatt. Det har lett till stora brister i tillgänglighet och kontinuitet samt överbelastning av sjukhusens akutmottagningar.

Därför krävs att:

 • Primärvården ges väsentligt ökade resurser ekonomiskt och personellt.
 • Vårdcentralerna ska vara navet för en sammanhållen vård med bland annat ett utökat områdesansvar för sjukvården på äldreboenden.
 • Den tvingande lagen om valfrihetssystem i primärvården – Tvångs-LOV – ska avskaffas.
 • Förverkliga målet om en fast läkarkontakt med listning på läkare och ett listningstak för att öka kontinuitet och vårdkvalitet.
 • Etablerings- och volymkontroll ska ingå i regionens avtal med andra vårdgivare.
 • Digital vård ska integreras med den ordinarie vården.

Sjukhus- och specialistvård i regionens egen regi har under en längre tid utsatts för nedskärningar. Samtidigt har privata vårdkoncerner och riskkapitalbolag kapat åt sig allt större delar av marknaden. Nedrustningen försämrar möjligheterna till utbildning av specialister, vidareutbildning och klinisk forskning.

Därför krävs att:

 • Nedskärningarna av resurser till sjukhus- och specialistvård i regionens regi upphör.
 • Sjukhusvård och specialistvård i regionens regi prioriteras och förstärks.
 • Etablerings- och volymkontroll ska ingå i regionens avtal med andra vårdgivare i sjukhus- och specialistvården.

Debattinlägget bygger på en motion till partikongressen som antagits av Vendelsö socialdemokratiska förening och Haninge socialdemokratiska arbetarekommun.

Undertecknad av:

Anita Övelius

Gunnel Trelje

Kent Johansson

Thomas Lindh

 

Debattartikeln finns även på FolkhemmetOpinion

https://folkhemmetopinion.se/artiklar/2021-09-23-dags-att-satsa-pa-sjukvard-i-offentlig-regi