Kommunfullmäktige 2023-03-27: Våra interpellationer och motion

Våra oppositionsråd, Carl Melin och Meeri Wasberg

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27/3 lade Socialdemokraterna fram en motion och fyra interpellationer. Vår motion och våra interpellationer togs emot väl och vi lade fram flera fokusområden som Socialdemokraterna anser att Haninge kommun måste jobba vidare med.

Här nedan kan du läsa alla våra motioner och interpellationer från kommunfullmäktiges sammanträde. Via länken kan du också se webbsändningen från sammanträdet: https://haningekommun.screen9.tv/media/OSYED2xVSvBhvqAlBbVWqA/haninge-kommunfullmaktige-2023-03-27

Motion: ”Bygg goda bostäder för äldre- med fokus på framtiden” av Meeri Wasberg, Carl Melin och Anita Övelius

”Antalet äldre och så kallade ”äldre-äldre” (85+) ökar inom vår kommun. Det ställer krav på en effektiv och hållbar äldreomsorg med god kvalité. Fler och fler i vår kommun kommer med stigande ålder att behöva omfattande stödinsatser och det kommer att bli nödvändigt för kommunen att komplettera och uppgradera äldreomsorgen och möjliggöra för äldre människor att kunna byta bostad i sitt närområde. Kvarboendeprincipen måste vara mer än fina ord.


Vi ser att det i detta avseende behöver tas nya initiativ för att kunna tillskapa lämpliga bostäder för de äldre som kanske inte längre orkar med villan, radhuset eller lägenheten. Vi ser flera möjligheter att i anslutning till befintliga och kommande särskilda boenden skapa bostäder som kan möta detta behov. Det kan vara både ett ekonomiskt, rationellt och praktiskt genomförbart sätt att möta och komplettera dagens och morgondagens behov av äldreomsorg. Ensamhet och ofrivillig isolering är ett problem som inte bara drabbar äldre men som blir så mycket tydligare när de egna krafterna börjar ta slut. Undersökningar visar att de flesta önskar bo kvar i ett eget hem och i den miljö man levt i.


Till exempel är det ca. 25 procent av Dalarös och närliggande öars befolkning som utgörs av äldre och fler blir det. Här är det många som bor i äldre hus och lägenheter som är dåligt anpassade till ett gott liv när hälsa och krafterna tryter. För att bo kvar hemma i sin invanda miljö bland människor man känner, då åldern tar ut sin rätt, krävs att bostaden är anpassad, att service och tillsyn finns tillgänglig inom rimlig tid och på rimligt avstånd.

På Dalarö finns Malmgården, kommunens vård och omsorgsboende, som är den naturliga och rationella knutpunkten för äldreomsorg på Dalarö och öarna. Kommunen äger ytterligare mark i direkt anslutning till Malmgården. Ensamhet och isolering kan effektivt motverkas för såväl de som bor på ett vård- och omsorgsboende som för de äldre som kan erbjudas möjlighet att bo i dess närhet.


Inom en radie av ca 50 m. finns busshållplatser i vardera färdriktningen som ger tillgång till lokal kommersiell service, vårdcentral, träffpunkt för äldre med mera. Vill man ta del av ett större och bredare utbud kan man åka till Handen eller in till Stockholm. Inom en radie av ca 300 m. finns promenadvägar i naturpark med områden som Schweizerdalen, småbåtshamn, restaurang, idrottsplats/park med bland annat en Parkourbana (en anläggning för rörelseträning för alla oavsett ålder och funktionshinder), balans-och styrketräning, boulebana, minigolf och badstrand mm. De ovan nämnda gångstråken är ”farbara” med rullator och rullstol.


För att ett boende ska kunna göras tillgängligt för alla, bör upplåtelseformen vara hyresrätt. Kommunens eget bostadsbolag, Haninge bostäder, skulle med fördel kunna bygga den här typen av tillgänglighetsanpassade bostäder. För att fånga intentionerna i den här motionen bör det undersökas på vilket sätt lägenheterna sedan kan prioriteras för äldre som har behov av att byta bostad, utan att det ska ske en biståndsbedömning (vilket sker till vård- och omsorgsboenden). Kommunen har idag en seniorbostadskö vars behov tyvärr inte kan tillgodoses på lämpligt sätt.


Även äldre med stort behov av tillsyn och hjälp av olika slag borde ges möjlighet till ett bra boende på ålderns höst, utan att tvingas flytta från vänner, bekanta och en invand, trygg miljö. Närheten till personal på ett närliggande vård- och omsorgsboende och grannar dygnet runt ger trygghet och kontakter som kan motverka den ångest och ensamhet som många äldre upplever.

Med anledning av ovanstående föreslås följande:

1.Att Äldrenämnden tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden och Haninge Bostäder utreder möjligheterna att komplettera fler av kommunens särskilda boenden med vanliga men tillgänglighetsanpassade hyresbostäder för äldre. Den kommunala marken, intilliggande Malmgården, på Dalarö är lämplig för en första studie.

2. Att Äldrenämnden och Haninge Bostäder utreder hur dessa tillgänglighetsanpassade bostäder ska kunna tillgängliggöras utifrån ett individuellt behov, utan biståndsbeslut.

3. Att Samhällsbyggnadsutskottet tar fasta på behovet av en kvarboendeprincip i samhällsplaneringen, som möjliggör för äldre och ungdomar som så önskar att kunna hitta en hyreslägenhet i närheten av där man tidigare bott.”

Interpellation: ”Kommunens beredskap mot högerextremism” av Carl Melin, ställd till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M)


”Den 16 februari rapporterade SvD att Säpo har gripit två män i Stockholmsområdet som nu misstänks för det mycket ovanliga brottet olovlig kårverksamhet. Det är ett så kallat högmålsbrott och ses som ett potentiellt hot mot landets inre säkerhet.


Det är viktigt att förstå och möta hotet från högerextrema miljöer. Detta både mot bakgrund av vad som hände i Tyskland strax före årsskiftet med tillslaget mot Reichsbürgerrörelsen och att det inför valet 2022 uppmärksammades i en undersökning genomförd av Acta Publica att 289 kandidater till riksdagen hade kopplingar till högerextrema miljöer. Av dessa stod 214 personer på Sverigedemokraternas lista.


Gripandet och misstankarna om organiserad kårverksamhet reser frågor om hur regeringen kan skynda på olika insatser för att stärka vår motståndskraft. Satsningarna på polisen och rättsväsendet som påbörjades under förra regeringen ska enligt besked från Justitieminister Gunnar Strömmer fortsätta; detta är bra besked. Jag menar att vi inte får vara naiva.


I olika chattrum och på sociala mediekanaler frodas hatpropagandan, många gånger förstärkt genom samarbeten över nationsgränser. Det sker en utväxling av idéer: nationalism, klimatforskningsskepticism, misstro mot partiföreträdare samt antivaxxare. Även i Haninge har vi ju i närtid även haft förtroendevalda som avslöjats med att i olika slutna forum torgföra extrema åsikter och underblåsa hatpropaganda.


Mer öppna nationalkonservativa medier driver upp tonen i debatten. Två exempel i närtid är att öka konfliktnivån gällande koranbränningarna eller att i kampanjliknande insatser rikta misstro mot enskilda myndighetschefer.


Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M)

1. Vad avser kommunstyrelsens ordförande göra för att öka vår kommunala beredskap mot inhemsk terrorism?

2. Kommer kommunstyrelsens ordförande ta några initiativ för att tidigarelägga exempelvis stödinsatser för att skolor och andra verksamheter inom kommunen bättre ska kunna upptäcka och bemöta extremism?

3. Givet de ökade hoten från den högerextrema miljön, ser kommunstyrelsens ordförande behov av att revidera ”Program mot våldsbejakande extremism”?”

Interpellation: ”Insatser för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete” av Annett Haaf, ställd till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Adam Simonsson (L)

”Sedan 2014 då Socialdemokraterna bildade regering arbetar över 450 000 fler på svensk arbetsmarknad. Sverige har den nästa högsta sysselsättningsgraden i EU och därtill ett arbetskraftsdeltagande som är bland de högsta.


I Sverige är det fler som vill arbeta och som står till arbetsmarknadens förfogande än i något annat EU-land. En viktig anledning till detta är den föregående regeringens arbetsmarknadspolitik där människor som stod utanför arbetsmarknaden möttes av både tydliga förväntningar att komma i arbete och stöd till utbildning och insatser som ledde till jobb.


Samtidigt är det tydligt att gruppen utrikes födda kvinnor har halkat efter. En stor andel av dem som varit utan arbete i mer än 24 månader är utrikes födda kvinnor med kort utbildnings-bakgrund. Oftast vill dessa kvinnor inget hellre än att ha ett jobb, men för att detta ska ske behövs ofta långsiktiga och intensiva stödinsatser. Även om arbetslösheten är för hög bland utrikes födda, och i synnerhet bland kvinnor, är det glädjande nog samtidigt så att hela gruppens sysselsättning har ökat utifrån våra insatser på nationell nivå men också i Haninge via de olika projekt som har visat sig vara framgångsrika.


Regeringen konstaterar i sin budgetproposition att sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är högre i Sverige jämfört med genomsnittet bland utrikes födda kvinnor inom EU. Dessvärre finns en stor risk för bakslag när arbetslösheten nu förväntas stiga och regeringen samtidigt väljer att kraftigt dra ned på resurserna till rustande arbetsmarknadsinsatser.


Regeringen konstaterar vidare i budgetpropositionen: ”I takt med att efterfrågan i ekonomin bedöms bli svagare väntas även läget på arbetsmarknaden bli sämre. Svagare efterfrågan på arbetskraft och stigande arbetslöshet innebär att personer med en svag anknytning till arbetsmarknaden drabbas särskilt hårt.”


För att motverka långtidsarbetslösheten och segregationen måste fler utrikes födda kvinnor komma i arbete och egen försörjning. Den stundande lågkonjunkturen ökar behovet av en bred och aktiv arbetsmarknadspolitik. Varje barn behöver kunna få möjlighet att se sina mammor och pappor gå till jobbet och bidra till samhället.
Vi socialdemokrater vill därför införa en aktivitetsplikt i försörjningsstödet och skärpa kraven vid arbetskraftsinvandring, så att de jobb som finns i Sverige i högre grad tas av arbetslösa som redan finns här. Vi vill också ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar att möta de arbetssökande i hela landet, särskilt där arbetslösheten är som störst och vi vill fylla på verktygslådan med fler verktyg för att rusta människor utifrån deras behov.


Vi noterar att regeringen kommit överens med SKR om att försöka nå ut till utrikes födda kvinnor med barn i åldern 0–6 år via öppna förskolan. Det är mycket tveksamt vilka resultat som kan uppnås den vägen om det samtidigt saknas reellt stöd för vuxenutbildning och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.


Vi är sammanfattningsvis djupt kritiska till regeringens nedskärningar på den aktiva arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen. Det riskerar också att rikta om uppgiften från staten till kommunen på ett olyckligt sätt när kommunernas ekonomi kommer att vara utmanande under de närmaste åren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Adam Simonsson (L)

1.Vilka konkreta åtgärder har ordförande tänkt vidta för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete i Haninge kommun?

2.Vilken bedömning gör ordförande av kostnadsutvecklingen för kommunens försörjningsstöd när man nu på nationell nivå väljer att minska resurserna till de arbetsmarknadspolitiska programmen och vilka initiativ tänker ordförande ta med anledning av detta?”

Interpellation: ”Åtgärder mot våld, hot och trakasserier i arbetslivet” av Meeri Wasberg, ställd till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustafsson (M)

”Arbetsgivaren har ansvar för att organisera arbetet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för våld och hot så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2, gäller på alla arbetsplatser.


Runt om i landet förekommer våld, hot och trakasserier på arbetsplatser. Risken är särskilt stor bland personer som arbetar med hantering av pengar och varor eller i kontaktyrken som exempelvis lärare och vårdpersonal samt vid myndighetsutövning.


Även inom arbeten i offentliga miljöer, bland annat som till exempel bibliotekarier och fritidsledare, är riskerna stora att utsättas för våld, hot och trakasserier på jobbet. Återkommande kan vi ta del av hur detta drabbar olika yrkesgrupper. På ett LSS-boende i Enköping hände det som aldrig får hända, en anställd mördades på jobbet. Riksrevisionen har även konstaterat att det är vanligt att myndighetspersoner utsätts för hat, hot och trakasserier.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Sven Gustafsson (M)

1.Vilka initiativ är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta för att öka tryggheten på våra arbetsplatser och minska utsattheten för våld, hot och trakasserier på jobbet i Haninge kommun.”

Interpellation: ”Äldreomsorgslyftet” av Anita Övelius, ställd till äldrenämndens ordförande Jens Davidson (KD)

”Den socialdemokratiska regeringen införde med anledning av pandemin Äldreomsorgslyftet år 2020 med syfte att utbilda personal inom äldreomsorgen till vårdbiträden och undersköterskor. Äldreomsorgslyftet innebar att anställda inom äldreomsorgen erbjöds en möjlighet att vidareutbilda sig på arbetstid, detta för att långsiktigt överbrygga svårigheterna att rekrytera erfaren personal. Alltför många hade vid denna tidpunkt en tidsbegränsad anställning, jobbade delade turer mm. Haninge kommun är en kommun som dragit nytta av det statsbidrag som utgick inom äldreomsorgslyftet.


Det finns fortfarande ett stort behov av att behålla och rekrytera erfaren personal samt kunna erbjuda bra arbetsförhållanden. Det är viktigt att fortsätta satsningen då det finns ett stort behov av kompetenshöjande insatser. Kärnan i arbetet handlar om att höja kompetensen och att förbättra de anställdas villkor och förutsättningar. Regeringen har nu bestämt sig för att avveckla Äldreomsorgslyftet, vilket vi socialdemokrater anser är ett stort misstag då det har varit en framgångsrik satsning. Vidareutbildningar har skett inom exempelvis lyftteknik, demens, välfärdsteknik, nutrition, språk och handledning.


Andelen äldre i Haninge ökar vilket i sin tur innebär ökade krav på äldreomsorgen då allt fler lever längre men med ökad ohälsa de sista åren i livet. Samhällsutmaningarna ökar i takt med att livslängden i samhället ökar. För att möta detta är det en viktig komponent att öka kompetensen hos de anställda inom äldreomsorgen.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Jens Davidsson (KD)

1. Vilka åtgärder avser ordförande att vidta för att säkerställa kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen långsiktigt? Då statsbidraget nu tas bort.”