Kompetenslyft för äldreomsorgen

Sveriges demografiska utveckling med allt fler äldre ställer höga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjade regeringen ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg. De generella statsbidragen har höjts för att öka kvalitén i välfärden. Ett investeringsstöd för fler äldreboenden har införts och satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen. Nu måste arbetet för att stärka äldreomsorgen trappas upp ytterligare.

Det råder ingen tvekan om att coronapandemin tydliggjort behovet av en väl fungerande äldreomsorg för att möta allt fler äldre i befolkningen. Trots att omfattande nationella insatser vidtagits inom äldreomsorgen, som utbildning i hygienrutiner, ett nationellt besöksförbud och slopad karensdag, så har coronasmittan tagit sig in på äldreboenden runt om i landet. Sedan midsommar har Haninge inte haft någon ytterligare smittspridning på våra äldreboenden, bland annat på grund av att vi införde ett besöksstopp i kommunens vård- och omsorgsboenden flera veckor innan ett nationellt besöksförbud trädde i kraft.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 2,2 miljarder på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att anställda inom vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. De 2,7 miljoner som Haninge tilldelats kommer finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier.

Våra äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi kommer att behöva göra mer för att stärka svensk äldreomsorg framöver och för att möta allt fler äldre i befolkningen. Ett kompetenslyft inom äldreomsorgen är ett viktigt steg i rätt riktning. Det socialdemokratiska löftet är att Sverige ska vara världens bästa land att bli gammal i.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

Maria Levin (S), 1:e vice ordförande äldrenämnden