Uppdatering

I lördags publicerade Expressen en artikel om en rysk affärsman som fått ett bygglov för ett hus på närmare 600 kvadratmeter relativt nära Musköbasen. Vi socialdemokrater krävde då att få ytterligare information om ärendet i samband med den senaste nämnden vilket var i onsdags. Vi kan konstatera att vi då fick en mycket bra och tydlig information om hur beslutsprocessen sett ut och vad beslutet grundar sig på.

Givet nuvarande lagstiftning står det klart att förvaltningen tagit ett helt korrekt beslut i det här ärendet. Vi socialdemokrater tycker dock att det är olyckligt att lagstiftningen idag inte ger kommunerna tillräckliga verktyg för att kunna stoppa bygglov som skulle kunna utgöra en säkerhetspolitisk risk. Samtidigt måste kommunerna även inom ramen för nuvarande lagstiftning göra det de kan och därför borde beslutet ha lyfts till politisk nivå för avgörande. Vi tycker att beslutet är olyckligt och hade önskat att kommunen skulle pröva om beslutet kunde vara möjligt att upphäva. Det framstår dock som att förutsättningarna för det senare är ytterst begränsade.

Vi kvarstår i vår kritik från i lördags av att kommunledningen borde ha tagit ansvar och säkerställt att ärendet skulle ha hanterats genom ett politiskt beslut i stadsbyggnadsnämnden. Främst för att vi anser att nämnden på ett annat sätt skulle haft möjlighet att kunna göra en bredare bedömning av frågan och då även vägt in det säkerhetspolitiska läget. Därutöver handlar det också om att undvika att försätta förvaltningen i en onödigt svår situation.

Vi vill i sammanhanget passa på att understryka att tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen och inte minst bygglovsavdelningen har arbetat hårt med att förbättra olika processer, inte minst för att underlätta för att alla de som söker bygglov ska kunna få en enhetlig, effektiv och rättssäker behandling. Detta fråntar dock inte politiken och ytterst kommunledningen att ta det politiska ansvaret för att säkerställa att det som borde beslutas av politiken också gör det.

Läs mer om beslutet:

https://www.haninge.se/aktuellt/2023/november/haninge-kommun-om-bygglovet-for-ett-fritidshus-pa-musko/?fbclid=IwAR3c9dCKKZIcVu3ce6qjUg-6pru550py8gphqsGWGB4wYHPtjcbOQUUohZk