Mittensamarbetets budget för 2021-2022 antagen!

Haninge kommunfullmäktige har antagit Mittensamarbetets (S.L,C,KD) budget för 2021-2022. Budgeten innehåller kraftfulla satsningar på fler jobb, en bättre skola, högre kvalitet inom äldreomsorgen resurser för att möta de långsiktiga utmaningar som finns i en växande kommun.

Anförande i budgetdebatten av Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande:

Ordförande! Vi befinner oss i en global pandemi som har ändrat förutsättningar för hur vi lever våra liv. Det ställer oss inför stora utmaningar som kommun. Det kräver ansvarstagande och att vi som politisk organisation fattar beslut som adresserar dessa utmaningar – både på kort och på lång sikt.

Arbetslösheten i Haninge ökar, särskilt bland ungdomar. Vår viktigaste uppgift just nu är därför att arbeta för att förebygga att människor fastnar i långvarig arbetslöshet. Vi behöver rusta individer med rätt kompetens för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden, förbättra förutsättningar för företagande och fler arbetstillfällen. Jobben är en förutsättning för Haninges utveckling och välstånd eftersom den välfärd som vi vill erbjuda alla haningebor bygger på att människor arbetar.

Ordförande! Budgeten som Mittensamarbetet presenterar idag har stort fokus på just jobben. Arbete är nämligen grunden för människors möjlighet att påverka sina liv och vara delaktiga i samhället. Detta gäller i synnerhet för ungdomar. Vi behöver se till att alla rustas med rätt kompetens för framtiden och att vi förbättrar möjligheten för företag att skapa nya jobb.

Genom kommunens arbetsmarknadsstrategi ska fler personer snabbare finna egen försörjning och fler unga ska erbjudas sommarjobb. Därtill lägger vi mer resurser på särskilda arbetsmarknadsåtgärder för att skapa fler jobb i kommunen.

Haninge har idag goda förutsättningar för både små lokala och stora internationella företag som idag verkar i kommunen eller som i framtiden vill etablera sig här. Samarbetet mellan kommunen och småföretagarna kan förbättras ytterligare för att understödja framväxt av nya jobb, inte minst inom besöksnäringen.

Ordförande! För att jobben ska till krävs det en väl fungerande skola. Vi ska därför säkerställa att varje barn får en god utbildning och kan känna motivation, glädje och framtidstro. Vårt långsiktiga mål är att alla elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg.

Barn och ungdomar ska förberedas för ett framgångsrikt yrkesliv, men också för vidare studier och ett livslångt lärande. Därför ska alla elever i Haninges skolor mötas av höga förväntningar utifrån sina egna förutsättningar. Genom kunskap och färdigheter ges varje individ friheten att kunna forma sitt eget liv och att nå sin fulla potential.

I denna budget gör vi satsningar för att möta elever med särskilt behov av stöd. Med ett nytt resursfördelningssystem stöttar vi de skolor som har särskilda utmaningar för att på så sätt ge alla elever jämlika förutsättningar att tillgodose de kunskaper som krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden eller högre utbildningar.

Idag krävs i princip en gymnasieexamen för att en ung person ska kunna få jobb. Därför behöver vi ha attraktiva gymnasieutbildningar med hög kvalitet och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I en tid med ökad arbetslöshet kommer vuxenutbildningen få ett större ansvar för omställning i att rusta våra invånare för nya jobb.

Kommunfullmäktigereserven utökas till 35 miljoner kronor för att säkra välfärdens kvalitet, inklusive de volymökningar inom vuxenutbildning som vi ser komma, volymökningar som ska mötas upp med tillräckliga resurser.

Ordförande! Med ca 2 000 invånare nya invånare varje år är Haninge en av de kommuner som växer snabbast i Stockholmsregionen. Det betyder att vi måste ha en fortsatt hög byggnadstakt av bostäder. För att lyckas med detta behöver hela kommunen vara en del i den befintliga och kommande utvecklingen.

För att Haninge ska fortsätta ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet behöver vi bygga tätt, energieffektivt och nära kapacitetsstark kollektivtrafik. På så sätt kan vi upprätthålla en hög byggtakt och samtidigt värna Haninges fantastiska natur- och kulturområden. I enlighet med översiktsplanen växer Haninge så det knakar just vid våra pendeltågsstationer.

I Jordbro planeras nya bostäder, ett utvecklat centrum och ett nytt All–aktivitetshus samt en ny högstadieskola. Den förväntade befolkningsökningen i området kommer att leda till ett ökat behov av både offentlig och privat service. Samma utveckling ser vi även i Västerhaninge, där det även kommer att byggas en ny simhall. Utvecklingsarbetet i Torvalla fortsätter alltjämt och här finns möjligheten att utveckla både bostäder och upplevelser som når en publik långt utanför kommunens gränser. Den nya stadsdelen Vega fortsätter att ge hem till tusentals människor. Det byggs och görs fortsatt satsningar i vår kommun som vi kanske inte trodde var möjliga bara för några år sedan.

Genom god samhällsplanering kan vi minska de negativa effekterna av segregation och klyftor mellan olika kommundelar. Vi ska arbeta för en blandning av upplåtelseformer och för ett varierat byggande med en utveckling av handel, service och kultur i kommunen. Vår ambition är att skapa ett Haninge där alla människor kan leva det goda livet.

Ordförande! När du är som svagast då ska samhället vara som starkast. Därför måste vi kunna erbjuda en god samhällsservice där de med behov av stöd och omsorg känner sig trygga både i sin närmiljö och med att omsorgen finns där vid behov. Den kommunala omsorgen ska vara nära, närvarande och medborgarna måste ges möjlighet att vara delaktiga i dess utformning. Välfärden är en gemensam angelägenhet och ett gemensamt ansvar. Kvaliteten i välfärden ska vara hög oavsett utförare.

Vi fortsätter den kraftfulla trygghetssatsning som vi startat under året med insatser så som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödjare, föreningsdriven nattvandring, fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter och andra trygghetsåtgärder som identifierats av trygghetskommissionen. Kommunen ska göra allt det som krävs för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Genom socialtjänstens och samhällets samlade insatser och i samverkan med föreningslivet går det att öka tryggheten och nå en varaktig förändring.

Äldreomsorgen ska byggas ut för att möta det ökade behovet av omsorgsinsatser. Att förebygga den ofrivilliga ensamheten bland äldre gör vi genom att möjliggöra för flera mötesplatser och meningsfulla aktiviteter. Arbetsvillkoren för våra medarbetare ska vara bästa möjliga och kompetensutveckling vara en central del av förvaltningens verksamhet. Att erbjuda möjligheter till vidareutbildning ska ingå i den löpande personalförsörjningen.

Ordförande! Den kommunala förvaltningen har ett gemensamt ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. Att hitta nya eller bättre samverkansformer inom kommunen är av fortsatt stor vikt för att säkerställa att de skattemedel vi har att tillgå nyttjas på ett så bra sätt som möjlig. Därför ger vi i budgeten kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera strukturen på dagens organisation och ta fram förslag som ska höja effektiviteten och framtidssäkra den.

I spåren av den pågående pandemin har den digitala kompetensen ökat avsevärt. Nya sätt att arbeta har drivits fram parallellt med ökade behov och önskemål från befolkningen om att kunna komma åt många samhällsfunktioner vid valfri tid på dygnet. Vi avsätter särskilda resurser till en innovations- och utvecklingsreserv för att stärka organisationens kraft att utvecklas och nå positiva effektiviseringar.

Kompetenta och engagerade medarbetare är grundläggande för att upprätthålla en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. Att medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete och att vi kan attrahera nya medarbetare är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar.

Ordförande! Samtidigt som vi ser till att möta nästkommande års behov är det viktigt att lyfta blicken och våga investera för framtiden. Haninge står fortsatt inför stora investeringsbehov. Vi satsar långsiktigt och strategiskt på jobben, skolan, bostäder och på att höja våra ambitioner för klimat- och miljöarbetet i Haninge. Vi kommer nu att investera ca 4,3 miljarder kronor i välfärdens lokaler under de kommande fyra åren.

Med 2,4 procent i överskott kan vi fortsätta möta framtida investeringar och för de kommande tre åren ligger ett preliminärt resultatmål om tre procent. Vi uppfyller därmed med god marginal förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning både enligt lag och rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner. Ett fortsatt överskottsmål är viktigt för att säkra de investeringar som ligger framför oss. Stora framtida investeringar görs bäst med breda och långsiktiga politiska överenskommelser och jag hoppas och tror att vi kan nå samsyn, trots att det i detta avseende finns en tydlig skiljelinje mellan de olika budgetförslagen som behandlas idag.

I Mittensamarbetets budget ryggar vi inte för att påvisa de behov och kostnader som ligger framför oss när våra medborgare, som blir allt fler, ställer krav på trygga och moderna förskolor, skolor, idrottshallar med mera.

Ordförande, ledamöter, åhörare. Haninge kommun står inför tuffa utmaningar de närmaste åren och i takt med att Haninge växer gäller det att kunna förse både befintliga och nya kommuninvånare med god samhällsservice, att göra nödvändiga satsningar nu men också ta höjd för vad som kommer framöver. Vi lägger fram en budget för att stärka Haninges utveckling och attraktionskraft. En budget för ett starkare och tryggare samhälle, ett Haninge som håller ihop och där ingen lämnas efter.

Att verka som förtroendevald i en attraktiv och växande inflyttningskommun som Haninge är ett privilegium men det ställer också höga krav på politiken. Att presentera ett budgetförslag som är i balans och där utgifterna är finansierade är ett måste. Vi är därför glada och stolta över att områden som skola, vård och omsorg ges resurser som verksamheterna behöver för att fortsätta utvecklas och hålla god kvalitet samtidigt som vår budget är ekonomiskt ansvarsfull. Kommunens ekonomiska resultat måste vara stabilt och vi gör aldrig avkall på en kommunal ekonomi i balans. En budget på drygt fem miljarder, med 177 miljoner kr i ökade ramar och med ett resultat på 128 miljoner, är en budget som möter både dagens och morgondagens utmaningar.

Det är med stolthet och ödmjukhet, jag som kommunstyrelsens ordförande, lägger fram Mittensamarbetets budget för 2021 inför kommunfullmäktige.