Pressmeddelande: S vill se över beslutsprocessen efter kontroversiellt bygglov

Häromdagen kunde vi läsa i Expressen om att den ryske affärsmannen Stanislav Aleshchenko, med kopplingar till ryska staten och bolag som ingår i det ryska kärnvapenkomplexet fått bygglov för att utöka sitt fritidshus nära Musköbasen till över 660 kvadratmeter. Beslutet att godkänna bygglovet är taget på delegation av en tjänsteman på stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge kommun. Ärendet har alltså inte varit uppe till politisk bedömning.

”Det är helt oacceptabelt att Haninge kommun fattar beslut som kan hota rikets säkerhet, vi kräver att stadsbyggnadsnämnden som har möte på onsdag då får en redogörelse kring hur beslutsprocessen i ärendet gått till samt om det finns några som helst förutsättningar för att riva upp beslutet.  Politiken måste kunna säkerställa att beslut inte fattas som hotar rikets säkerhet” säger Carl Melin, oppositionsråd och 2 vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Socialdemokraterna kommer på kommande möte kräva att delegationsordningen ändras så att enskilda tjänstemän inte kan fatta beslut som påverkar rikets säkerhet. Den typen av beslut behöver lyftas upp till en politisk bedömning. Sverige befinner sig i ett svårt säkerhetspolitiskt läge och det finns skäl att se över lagstiftningen för att begränsa utländska intressens rätt att utvidga fastigheter i närheten av skyddsobjekt. Socialdemokraterna har tidigare i riksdagens försvarsutskott pekat på behovet av en ny lagstiftning för att hindra utländska intressens förvärv av lokaler, infrastruktur och fastigheter som är belägna nära militära anläggningar eller andra typer av skyddsobjekt.

Kommunen har ett ansvar i totalförsvaret att skydda och värna civilbefolkningen. säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola, omsorg samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det nya säkerhetspolitiska läget har ställt nya krav på att beslutsprocesser måste ta hänsyn till säkerhetspolitisk risk. Vi hoppas att kommunledningen skyndsamt delar med sig av information om beslutsprocessen i ärendet och utreder möjligheterna att riva upp beslutet eftersom det hotar rikets säkerhet.

Presskontakt: Ella Tegsten 08-606 7048