Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Haninge kommun presenterar tilläggsbudget med fokus på Trygghet

 I veckan la Socialdemokraterna i Haninge ett eget förslag till en tilläggsbudget för 2024. Den utgår från den ursprungliga budgeten presenterad i juni 2023. Detta med ett intensifierat fokus på trygghet. Budgeten speglar vår vision om ett sammanhängande Haninge där tryggheten ska vara en mer integrerad del i alla kommunens verksamheter.  

Kärnan i våra prioriteringar är att förbättra medborgarnas trygghet, som vi ser som en grundpelare för ett välfungerande samhälle. Vår inriktning innefattar en kombination av brottsbekämpning, stärkt välfärd och säkra uppväxtförhållanden. Vi tror på ett samhälle där vi stöttar varandra men också ställer krav. 

 ”Vi ser ett behov av ett utökat samarbete med polisen och andra myndigheter, särskilt när det gäller synlig brottslighet och den som riktar sig mot arbetsmarknaden och välfärden. Vi vill att kommunen intensifierar sitt arbete mot hot och hatbrott samt alla former av välfärdsbrottslighet. Vi vill utreda metoder såsom ”Sluta skjut” i samarbete med polisen för att bekämpa våld på gator och torg. Till skillnad från majoriteten ser vi att resurserna ska samlas under kommunstyrelsen för att satsningar ska bli långsiktiga och inte falla mellan stolarna i nämnderna.” Säger Meeri Wasberg oppositionsråd för Socialdemokraterna.  

 Vi lägger ett stort fokus på samordning av insatser mot kriminella nätverk, särskilt i, av polisen utpekade, utsatta kommundelar och att stärka insatserna gentemot barn och ungdomar som begår brott. Vi tycker även att kommunen ska överväga att utöka öppettiderna för fritidsgårdar för att ge fler ungdomar en meningsfull fritid. Vi vill även utöka antalet anställda som arbetar med brottsförebyggande åtgärder, inklusive handläggare, socialsekreterare och fältassistenter. Dessutom föreslår vi att kommunen ska etablera ett våldspreventivt center för att förebygga våld genom samverkan med lokala aktörer. Därutöver föreslås extra satsningar kopplade till föreningslivet, som många gånger bidrar med mycket värdefull verksamhet för inte minst barn och unga. 

En annan prioriterad fråga är att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kommunen behöver anta en nollvision mot detta och stärker stödet till kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, samt till barn som lever i våldsutsatta miljöer. Exempelvis har vi tidigare lagt ett förslag om att införa ”lämnaprogrammet”, för att hjälpa utsatta kvinnor att lättare lämna en våldsam relation. 

 “Trygghetsperspektivet kommer även att genomsyra samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen. Det innebär allt från att skapa tryggare gångstråk och bättre belysning, till en medveten planering som tar hänsyn till trygghetsaspekter från start. I Jordbro fortsätter vi utvecklingen av attraktiva boendemiljöer, inklusive ett mer attraktivt centrum och nya mötesplatser som det planerade aktivitetshuset, vilket även kommer att gynna Jordbro företagspark,” säger Carl Melin oppositionsråd och gruppledare för Stadsbyggnadsnämnden för Socialdemokraterna.  

Vårt övergripande mål är att inga områden i Haninge ska återfinnas på polisens lista över utsatta områden. Denna tilläggsbudget markerar ett starkt steg mot en säkrare och mer sammanhållen framtid för alla invånare i Haninge kommun. 

Presskontakt:

Ella Tegsten 08-606 7048