Vi värnar om den biologiska mångfalden, bina och miljön!

Naturskyddsföreningen i Haninge skriver (Mitt i Haninge 21-05-21) vad Haninge kommun kan göra för att rädda bina och värna om den biologiska mångfalden. Haninges kommunledning välkomnar Naturskyddsföreningens engagemang för att belysa dessa viktiga frågor. Samtidigt vill vi visa vad kommunen faktiskt gör och att vår politiska vilja redan gett resultat i konkreta åtgärder. I tidningen Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking från i maj steg Haninge från plats 34 till plats 14 av 290 kommuner! I segmentet ”Storstäder och storstadsnära kommuner” hamnar Haninge på plats 5. Detta är givetvis ingen slump och är ett resultat av höga klimat- och miljöpolitiska ambitioner.

Vilka är då dessa åtgärder som  Haninge kommun gör för att värna om bina och den biologiska mångfalden som även bidrar till dessa fina omdömen inom miljöarbetet? Haninge är en kommun som växer men det gäller samtidigt att vi tar hand om grönskan och livet mellan husen. För att säkerställa att grönska och ekosystemstjänster finns i kvarter som detaljplaneläggs har kommunen sedan en tid tillbaka använt ett verktyg som omhändertar detta i samtliga detaljplanprocesser. Sedan förra året har gräsklippningen i kommunens parker minskat och ytorna som sköts som ängsmark har blivit fler, allt för att gynna bina och den biologiska mångfalden. Miljöpåverkan från Haninges offentliga måltider har minskat jämfört med föregående år och andelen ekologiska inköp ligger nu på 49%. Tidigare i år nådde Haninge tillsammans med berörda grannkommuner en efterlängtad överenskommelse om ett lokalt åtgärdsprogram för att ta krafttag mot övergödning och miljögifter i Drevviken.

Dessa åtgärder syftar till att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Haninges klimat- och miljöpolitiska program som antogs av kommunfullmäktige 2017 har en nära koppling till Agenda 2030 och följs årligen upp. Det är glädjande att våra insatser uppmärksammas och ger resultat men arbetet är långsiktigt och slutar inte här. Tillsammans med näringsliv, medborgare och föreningsliv fortsätter vi arbetet för ett mer hållbart Haninge!

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande