Kyrkovalet

 

Kyrkopolitiskt program 2018 – 2021 och lista kyrkovalet Haninge pastorat valet 2017

Svenska folkkyrkan i takt med tiden

Stora delar av vårt samhälle har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Det gäller framför allt socknar och kommuner. Att tillhöra Svenska kyrkan har under långa tider ansetts vara detsamma som att vara svensk. Landet har varit präglat av en homogen kultur med kyrkan som en stark sammanhållande kraft.

Tiderna har förändrats. Och därmed även Sverige. Det religiösa livet i landet har inte varit opåverkat av detta skeende. För Svenska kyrkans del har det bland annat inneburit att ställningen som trossamfund betonats.

För oss socialdemokrater är utgångspunkten att Svenska kyrkan, som folkkyrka, har en viktig funktion i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för i vår tid. Svenska kyrkan som folkkyrka är för oss en kyrka som öppnar sig både inåt och utåt, samtidigt som den är fast förankrad i vår historia och en del av framtidens Sverige.

När samhället utsätts för påfrestningar och när orättvisorna ökar ska kyrkan vara tydlig både i ord och handling. Vi menar att Svenska kyrkan ska

 • säga ifrån när människovärdet kränks
 • i handling ge stöd åt utsatta
 • agera i den aktuella flyktingsituationen och finnas i täten, både i ord och i aktiv handling.

 

Som socialdemokrater i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för

 • Stärkt socialt arbete – fortsatt arbete till stöd för flyktingar och nyanlända 

o Fortsatt stöd för en öppen och inkluderande migrationspolitik. 

o Stå upp för de svagaste.

o Utvecklad välfärdsverksamhet och stöd till stadsmissionsverksamhet. 

 • Allas lika rätt och värde. 

o Stå upp mot homofobi. 

o Stödja kvinnor i ledarskap. 

o Motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd. 

o Stå upp mot rasism. 

o Ett starkt internationellt engagemang. 

 • Vårda skapelsen 

o Andelen miljömärkt el som används av Svenska kyrkan ska öka varje år. 

o När kyrkor och andra kulturhistoriskt viktiga byggnader renoveras ska lösningar som slår vakt om såväl kulturvärden som minimerar miljöbelastningen gälla. 

o FairTrade-varor ska vara en självklarhet i hela Svenska kyrkan. 

 • Alla ska vara välkomna till kyrkan 

o Inga avgifter i barnverksamheten. 

o Inga avgifter kopplade till konfirmation (extra resor m.m.). 

o Inkluderande perspektiv i all verksamhet. 

 • Svenska Kyrkan – enkel och självklar att nå när den behövs 

o Gör det enkelt med dop, konfirmation, vigslar, begravningar. 

o Församlingshemmen ska tas tillvara för det lokala civilsamhället. 

o Tradition och förnyelse för att alltid vara relevant. 

 • Stärkt kulturarbete 

o Stimulera körverksamheten. 

o Öppenhet inför externa arrangörer. 

o Se till att kyrkorna och kyrkogårdarna vårdas och är öppna. De är en del av kulturarvet. 

 • Stärk människan – Svenska kyrkan ska bli Mönsterarbetsgivare 

o Stoppa överutnyttjande av personal – stärk det proaktiva arbetsmiljöarbetet. 

o Gör Svenska kyrkan till Mönsterarbetsgivare. 

o Kompetensutveckling för att stärka människan och kyrkan. 

 • Ungdomar är framtiden 

o Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser. 

o Satsa på aktiviteter för unga i kyrkan ex. ledarutbildning. 

 • Handla etiskt och rättvist 

o Kollektivavtal och sociala krav ska vara självklara inslag i upphandlingen. 

o Enkla och tydliga regler som ger resultat. 

o Närproducerat och klimatsmart. 

 

Haninge Pastorat

Vi socialdemokrater stödjer den organisatoriska förändring som sker 2018 då Haninge Pastorat bildas. Den behövs för att de tre församlingarna i Haninge på sikt ska kunna fullgöra sina grundläggande uppgifter och i övrigt bedriva verksamhet med mer rationell användning av resurserna och inte minst få hela det pastorala området i Haninge att leva genom att just utgöra ett pastorat.

Kyrkan en naturlig del av samhället

Vi socialdemokrater ser kyrkan som en naturlig del i ett samhälle präglat av demokrati, mångfald och lika rättigheter för alla. Därför är det en självklarhet att vi ställer upp i kyrkovalet. Vi tror på en folkkyrka som är till för alla. Kyrkan är en del av samhället, och en plats för många fina händelser i människors liv. Det här vi döps, konfirmeras, vigs, sjunger i kör och möts i gudstjänst. Kyrkan är även den plats där vi finner tröst, och kan uppleva ro. För oss socialdemokrater är kyrkan en naturlig plats för barn och ungdomar. Vi vill därför göra kyrkan lite mer barnvänlig.

Öppen barnverksamhet I kyrkan ska barn och föräldrar kunna mötas i lugn och ro, för att få möjlighet att närma sig kyrkans traditioner och värderingar. Vi vill i församlingarnas kyrkor erbjuda öppen barnverksamhet för alla barn, minst tre dagar i veckan.

Det är viktigt att barnkonsekvensanalyser görs vid förändringar i verksamheter så att barnens perspektiv tas tillvara.

Dop Dopet är ett stort och mycket betydelsefullt steg i en människas liv. Genom att döpas blir vi en del av en större gemenskap med Kristus, församlingen och kyrkan i världen. Även vuxendop är av stor betydelse. Vi vill därför ytterligare utveckla möjligheterna till dop för vuxna.

Konfirmation Att konfirmera sig är ett viktigt steg för många ungdomar. Vi vill erbjuda våra ungdomar många olika möjligheter att konfirmera sig. Vi vill därför satsa på lägerverksamheten både inom församlingarna och utanför. Exempelvis vill vi erbjuda konfirmationsläger både på Gotland och Assisi.

Ungdomsverksamhet Efter konfirmationen vill många ungdomar fortsätta i församlingarnas verksamhet. Därför vill vi erbjuda särskilda ledarutbildningar och satsa på en bredare ungdomsverksamhet. Vi vill att våra ungdomar ska kunna få växa och utvecklas i kyrkan.

Vi kommer att föreslå att det inrättas ett ungdomsråd, kopplat till kyrkofullmäktige, i församlingarna för att få ungdomar mer aktiva i kyrkopolitiken.

Diakoni Den diakonala verksamheten betyder mycket för de ensamma och utsatta i samhället. Att fortsätta den diakonala satsningen inom ramen för ”Kryckans” verksamhet är en angelägen prioritering för oss socialdemokrater. Verksamheten bedrivs i Vallakyrkan och det är viktigt att garantera verksamheten, utveckla den och säkerställa dess kvalité.

Kyrkomusiken Musiken i kyrkan är väldigt viktig. Många människor sjunger i kör och än fler besöker kyrkan för att lyssna på den vackra och varierande musiken. Vi vill satsa på körverksamheten så att den får möjlighet att växa och utvecklas. Vi vill öppna upp församlingarnas kyrkor ännu mer för musik och konserter, för alla åldrar.

Låg kyrkoavgift Vi socialdemokrater vill hålla en så låg kyrkoavgift som möjligt. Detta kan ske genom en effektiv verksamhet, som nu det nya pastoratet ger förutsättningar till. Våra gemensamma resurser ska används till den mest angelägna verksamheten. Vi kan därför behöva se över administrationen.

Internationell verksamhet Den Svenska kyrkan arbetar internationellt för att skapa ett värdigt liv och en bättre värld för alla. Det är därför självklart att våra församlingar ska bidra till det internationella arbetet.

Helgverksamhet Vi vill att det ska finnas helgverksamhet för barn från 5 års ålder där barnen samlas i sång och gemenskap. Utflykter och andra aktiviteter tillsammans med familjen ska erbjudas barn och föräldrar.

Kyrkfritids Vi vill att det ska finnas kyrkfritids för barn mellan 6 – 13 år i församlingarnas kyrkor, minst tre dagar i veckan. Där ska barnen kunna träffa kompisar, äta ett mellanmål, få hjälp med läxläsningen och få stöd och vägledning av kyrkans vuxna.

Kyrkor Vi vill att alla församlingsbor ska ha nära till kyrkans verksamhet. Haninge Pastorat ska finnas i alla våra kommundelar. Vi ska finnas i skärgården – Dalarö, Ornö, Utö och Muskö. I Västerhaninge finns vår äldsta kyrka från 1200-talet, i Tungelsta en vacker modern kyrka. I Vendelsö finns idag en fin och välfungerande kyrka. Även Jordbro kyrka har fått en upprustning. En kyrka i Jordbro är viktig då den både markerar Svenska kyrkans och den kristna trons närvaro i ett mångkulturellt samhälle och fungerar som utgångspunkt för ekumenik, diakoni och mission. Kyrkan kommer även att etablera verksamhet i den nya stadsdelen Vega inom kort.  Vi vill under den kommande mandatperioden ta fram en särskild handlingsplan och strategi för hur kyrkan i Haninge kan växa och utvecklas.

Österhaninge församlingshem har tillkommit under de senaste åren. Församlingshemmet kan användas i ett flertal syften, bland annat vid dop och bröllopsfester. Bara fantasin sätter gränser för hur församlingshemmet kan komma till användning för våra församlingsbor.

Österhaningesalen.  Österhaningesalen finns vid Österhaninge begravningsplats. Det är en vacker byggnad där det finns rum för all möjlig verksamhet. Möjligheterna att utnyttja Österhaningesalen på bästa sätt så att den ska kunna komma till användning för våra församlingsbor och Haningeborna behöver stärkas och utvecklas.

Västerhaninge församlingshem. Verksamheten i församlingshemmet behöver utvecklas ytterligare. Det gäller bl.a. barnverksamheten. Utbyggnad av församlingshemmet pågår därför.

Tydliga upphandlingsregler. I dagens Sverige har regler om upphandling kraftigt förskjutit makten från köpare till säljare. Därför krävs att kompetens om upphandling stärks i Haninge Pastorat. Det räcker inte med mindre krångliga regler inom kyrkan, då kyrkan i huvudsak bör tillämpa de regler som gäller för offentliga organ.

Volontärer och frivilliga. En stor resurs inom våra församlingar är frivilliga som engagerar sig i olika sammanhang. Här finns en stor potential för att få in kompetens och resurser i kyrkans arbete. Sådan verksamhet bidrar också till att starkare knyta medlemmarna till kyrkan samt få dessa att fungera som ”ambassadörer” för kyrkan ute i samhället. Dessa personer, som talar väl kom kyrkans verksamhet, motverkar utträde ur kyrkan och kan intressera andra för att träda in i kyrkan, kanske även återinträda dit.

Alla ska vara välkomna i kyrkan. Som socialdemokrater i Svenska kyrkan vill vi förhålla oss till tro och religion så att den förknippas med ett förhållningssätt som är välgrundat, tolerant, öppet, ödmjukt, kritiskt prövande och självkritiskt. Vi står för förnuft, rationalitet och tolerans i Svenska kyrkan.

Detta är mycket viktigt då religion numera många gånger identifieras med vidskepelse, irrationalitet och intolerans. Vi menar att det förhåller sig tvärtom. Religion är tolerans.

KYRKOLISTA (s) HANINGE PASTORAT 2017

1 Jan Andersson Handen

2 Birgitta Malm Pettersson Västerhaninge

3 Göran Eriksson Tungelsta

4 Birigtta Danielsson Dalarö

5 Tomas Jensen Handen

6 Madeleine Ingegård Handen

7 Sten Svensson Tungelsta

8 Kerstin Hedin Handen

9 Jerry Andersson Handen

10 Ann Noord Vendelsö

11 Annelie Johansson Borg Västerhaninge

12 Ann-Christine Erlandsson Tungelsta

13 BjörnNelson Handen

14 Hans Erik Englund Tungelsta

15 Annett Haaf Söderby

16 Andels C Lindberg Brandbergen

17 Gunilla Fredlund Brandbergen

18 Siv Karlsson Jordbro

19 Christina Andersson Handen

20 Tommy Rådberg Jordbro

21 Anna-Lena Andrén Tungelsta

22 Emma Björk Handen

23 Lars Kvick Tungelsta

24 Birgit Jönsson Vendelsö

25 Owe Ståhl Jordbro

26 Christina Twerin Västerhaninge

27 Cary Osvaldsson Vendelsö

28 Anita Betzholtz Västerhaninge

29 Anna Johansson Jordbro

30 Anita Lennborg Norén Brandbergen

31 Annika Markén Västerhaninge

32 Bill Karlén Västerhaninge

33 Maj Lundell Årsta Havsbad

34 Sven Andersson Jordbro

35 Sara Gidlund Brandbergen