Valprogram 2014 Haninge kommun

Haninge – vår hembygd

En Östersjökommun

Haninge är ett Sverige i miniatyr. Här finns fornlämningar från istid och stenålder, många sekler av gamla kulturbygder, jordbruksmark, stora skogar och skärgård, moderna och mångkulturella bostadsområden och företag. Vi har visserligen inga fjäll men Tornberget är det högsta berget i Stockholm län. Vi har en mångfacetterad befolkning från olika delar av Sverige och världen, och som genom sina olika erfarenheter rymmer en stor utvecklingspotential. Det är en rikedom som är värd att förvalta väl!Haninge har genom sitt läge en stor potential som inte är utnyttjad. Haninges läge i Stockholmsregionen och i förhållande till grannländerna runt Östersjön, ger stora möjligheter till utveckling genom ett utvidgat samarbete med andra Östersjöländer kring skärgårdsfrågor, havsmiljö och besöksnäring samt de forskningsfrågor som hör samman med dessa områden. Det är viktigt att avsätta resurser för ett utvidgat Östersjösamarbete bland annat med Åbolandsregionen och Polen,

En viktig kommun i Stockholmsregionen

Det regionala samarbetet måste ges hög prioritet och medel för samverkan på Södertörn måste avsättas. Följande områden prioriterar vi i det regionala arbetet:

 En ny arbetslinje – som både ställer krav och ger möjligheter. Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag. Vi ska erbjuda praktik, arbete och utbildning som leder till jobb.

 En ny kunskapsskola – mindre klasser går före skattesänkningar. Minst 3000 nya lärare och pedagoger ska anställas i Stockholms län före 2018.

 En ny vårdpolitik – ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar. Låt läkare och vårdpersonal lägga mer tid på patienter.

 En ny bostadspolitik – bygg små hyresrätter för unga och studenter. Unga måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Dessutom måste det äldre bostadsbeståndet anpassas för de med funktionsnedsättning.

En kommun med ung befolkning

Haninge är en av få kommuner i länet som är självförsörjande med morgondagens arbetskraft – d.v.s. vi har så många unga att vi klarar vår egen service men också ger ett tillskott till det behov av arbetskraft som finns i övriga länet. Vi är således en kommun som måste lägga stora resurser på att barn och ungdomar får bra uppväxt och bra utbildning.

En kommun med en växande andel äldre

Våra äldre, de som byggt upp det moderna Haninge, är en växande grupp. Genom samvetsgrann granskning och högt ställda krav skall service och stöd garantera god kvalité i insatserna, vare sig de utförs i det egna boendet, öppen verksamhet eller särskilt boende, av kommunen eller privata företag! Våra äldre skall leva i trygghet, omtanke och gemenskap.

En skärgårdskommun

Haninge är en naturskönt belägen skärgårdskommun på Södertörn. I skärgården lever befolkningen många gånger under särskilda villkor och förutsättningar som noga måste beaktas. Det finns speciella behov som måste tillgodoses t.ex. när det gäller hamnar, båttrafik och skolor på öarna. Genom särskilda insatser ges möjligheter att utveckla näringarna i skärgården.

Utmaningar för Haninge och Stockholmsregionen

Vi ska inte blunda för de målkonflikter som finns i samhället och vi vill därför tala om vilka politiska prioriteringar vi har.

Både vara ett lokalsamhälle och en del av en stark region i en global värld

Vi vill satsa på skolan och en god utbildning för att därigenom se till att Haninges ungdomar står sig i konkurrensen. Det ska ske genom att höja kvalitén i skolan, ge adekvat stöd till alla elever, minska klassers storlek för de yngsta, arbeta för lugn och ro på lektionerna, ge läxhjälp samt aktivt motverka all form av mobbning och kränkande handlingar.

Möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra miljö och invånarnas hälsa

Vi vill skapa en aktiv bostadspolitik och menar att vi kan bygga nytt utan att förstöra tillgången till park- och naturområden. Genom att förtäta varsamt i befintliga bostadsområden, bygga takvåningar, installera hiss i trevåningshus och nyproduktion, skall vi öka antalet bostäder som är en förutsättning för tillväxt och för våra ungdomar att bo kvar i kommunen. Genom att slå vakt om Haninges vidsträckta naturområden får vi möjligheter till rekreation och förbättrar livskvalitén.

Regional stadskärna

Satsningar på Haninge till att bli en regional stadskärna och att få Haninges företag att växa och utvecklas är de mest prioriterade uppgifterna. Det är nödvändigt att lyckas med detta för att Haninge ska vara en attraktiv kommun. Genom ett nytt utvecklingsbolag för den regionala stadskärnan så höjs ambitionerna när det gäller arbetet med att attrahera nya företag och nya jobb till kommunen.

Förutom att utveckla Haninge till en regional stadskärna är det viktigt att alla lokala kommundelscentra blir mer attraktiva, levande och trygga. En särskild strategi ska tas fram för hur Västerhaninge ska utvecklas och hur ett nytt Jordbro torg vid pendeltågsstationen ska utvecklas. Ett torg som också kan innefatta ett nytt kultur- och föreningshus. Även ett utvecklingsprogram för Brandbergen ska tas fram.

Strategiska insatser för kommunen är att fortsätta arbetet med ett nytt arbetsplatsområde i Albyberg, bättre kommunikationer på Södertörn, inte minst den nya tvärförbindelsen till E4:an (Södertörnsleden), spårväg syds förlängning till Haninge samt dubbelspåret till Nynäshamn.

Minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt

Vi vill utöka kollektivtrafiken både inom Haninge och till näraliggande kommuner på Södertörn och Stockholms city – både på land och till sjöss. Utvecklingen av en god infrastruktur är avgörande för regionens tillväxt. Exempel på satsningar som får stor betydelse är att förverkliga projektet Haningeterrassen i Handen och Södertörnsleden som ska binda samman väg 73 vid Jordbro med E4/E20 vid Vårby. Därutöver behövs bättre tvärförbindelser på Södertörn. Närtrafik inom våra tätorter är ett av de områden vi vill utveckla och som särskilt underlättar för barn och äldre.

Förvalta, underhålla och bygga ut fastigheter och anläggningar

Vi måste under de närmaste åren särskilt ägna oss åt kommunens fastigheter samt vatten och avloppsfrågor. Vi måste underhålla befintliga hus, anläggningar och nät som nu börjar bli gamla men också bygga nytt.

Öka tryggheten även om den omgivande världen inte alltid är trygg

Vi värnar om polisstationen i Haninge. Polisiär verksamhet skall ske nära den befolkning man skall serva. Vi vill i samverkan med ideella organisationer kunna erbjuda stöd och hjälp till de som utsatts för våld och kränkande behandling alla årets dagar och timmar.

Säkra värden för framtida behov även om det behövs resurser nu

Vi är försiktiga med att exploatera natur- och jordbruksmark och i görligaste mån söka anpassa bebyggelse och verksamheter till befintlig natur och bebyggelse.

Stärka sammanhållningen och frigöra livschanser

Vi värnar om socialtjänsten, att det finns stöd för människor i utsatta situationer. Vi vill stimulera förenings- och kulturverksamheten genom att se till att det finns möteslokaler i alla kommundelar, och därigenom bryta isolering och för att möjliggöra livskraftiga kommundelar.

Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Genom att satsa på kultur- och konstverksamhet vill vi ge ökade möjligheter till människors utveckling och upplevelser. Bibliotek är det naturliga centret för utveckling av konst, kultur och kunskap. Vi vill, genom samverkan och utveckling av skol- och folkbiblioteks verksamheter, ge alla Haninges tätorter tillgång till kulturutbudet i kommunen. Musikskolan och på sikt en Kulturskola skall ge barnen och ungdomarna i Haninge ökade möjligheter att hitta sina vägar ut i vuxen- och arbetslivet.Vi kommer att arbeta hårt för att Haninge åter skall få högskoleutbildningar.Vi vill genom samarbete med näringslivet och dess organisationer stimulera och underlätta nyföretagande, uppmuntra och stötta innovationer och entreprenörskap samt utveckla samverkan inom ramen för bl. a. EU-projekt.

Våra värderingar

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid. Vi kan bygga ett samhälle där alla lever ett bättre liv, känner frihet och framtidstro. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål.

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor, frihetens förutsättning. Vi vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.

Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som utgår ifrån att friheten enbart är möjlig genom jämlikhet. Skillnader i makt mellan människor innebär skillnader i frihet. Målet för socialdemokratin är att utjämna dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället.

Verklig frihet har människor bara om de har reella valmöjligheter. Ett starkt samhälle, som aktivt och återkommande erbjuder människor möjlighet att utvecklas och komma vidare, är en garant för frihet. Bara den som har möjligheter kommer att anstränga sig. Frihet förutsätter därför inte bara frånvaro av nöd och förtryck, utan också tillgång till en materiell och social trygghet, och ständigt nya chanser.

Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens kärna. I omtanken om andra ligger både att ta hänsyn och att själv göra sitt bästa. Att solidariskt ställa upp för varandra bygger på förvissningen om att alla gör så gott de kan och bidrar efter förmåga. Solidariteten är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är fri förrän alla är fria. Rättvisan kan uppnås först då även de som inte berörts upprörs av orättvisan.

Arbetets värde

Arbetet är grunden för människans frihet och välfärd. Deltagande i arbetslivet bidrar till såväl personlig utveckling som gemenskap. Full sysselsättning stärker löntagarna som kollektiv. Vi hävdar att människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång.Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i arbetslivet. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete med en god fysisk och psykosocial miljö.Varje väl utfört arbete förtjänar respekt, men varje arbete är inte ett gott arbete. Vi vill verka för ett arbetsliv som är lärande och får människor att växa.

Socialdemokratin strävar efter att förverkliga drömmen om det goda arbetet. När marknaden fungerar som bäst är den en kraftfull katalysator för människors uppfinningsrikedom och kreativitet. Denna dynamik har skapat ekonomiska resurser som bidragit till att förbättra våra liv och till att lyfta stora delar av mänskligheten ur fattigdom.Men när vinsten är det allt överordnade intresset kommer samhälleliga mål i andra hand, vilket leder till exploatering av såväl människor som miljö.

Marknadskrafterna förmår inte heller ta vara på samhällets produktiva tillgångar fullt ut. Vinstintresset skapar inte alltid arbeten. Arbetslösheten är ett problem även under perioder av stark tillväxt. Det krävs demokratiska motvikter för att skapa de stabila spelregler som behövs för att marknaden ska fungera väl.

Det finns flera sätt att organisera mänsklig verksamhet. Ledstjärnan för socialdemokratin måste vara att i varje situation pröva vilken form som ger det bästa resultatet med hänsyn till rättvisa och effektivitet. Valet mellan marknad och demokrati kommer därmed att skifta mellan olika sektorer och mellan olika tidpunkter. Vissa områden kommer dock aldrig att lämpa sig för marknadslogiken. De sociala rättigheter, som ska komma alla till del oberoende av inkomst, ska inte fördelas av marknaden.

De många och skiftande behoven i samhället kan inte tillgodoses vare sig med enbart politiska beslut eller med enbart marknadshushållning. De kräver den blandekonomi, som bygger på en kombination av samhällsåtgärder och marknadsmekanismer, en effektiv offentlig sektor, ansvarsfulla företag, starka fackliga och andra intresseorganisationer samt medvetna aktiva medborgare och konsumenter.

Vi vill samla alla goda krafter för att bygga ett bättre samhälle. Det görs bäst i samverkan.Vi ser idag att sysselsättningsnivå, lön och möjligheter på arbetsmarknaden varierar stort beroende på hudfärg, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, religion och kulturell tillhörighet. Uppdelningen av och ojämlikheten mellan olika föreställda folkgrupper syns också i den växande boendesegregationen, och i vilka som är representerade i såväl politiska församlingar som i andra maktsfärer i samhället. Vi vill verka för kulturellt utbyte mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. Kulturellt utbyte leder till att nya kulturella former och identiteter uppstår. Detta utbyte utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett social, etnisk eller religiös identitet.

Kommunalt handlingsprogram 2014 – 2018

Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal ekonomi

Med en stark ekonomi ökar demokratins möjligheter genom att invånarna tillsammans och solidariskt kan tillgodose långsiktiga behov och önskemål. För att säkra välfärden och tryggheten i framtiden, klara av investeringar samt ha beredskap för att kunna möta lågkonjunkturer, måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. Därför gör vi aldrig avkall på en kommunal ekonomi i balans.

Socialdemokraterna i Haninge har en tydlig prioritering:

Jobb, skola, förskola och omsorg går först. För oss är nivån på den kommunala skattesatsen inte ett mål, den är ett verktyg som används efter de behov som finns. Kommunen har idag en skattesats som är högre än genomsnittet i länet. Men i valet mellan lägre skatt å ena sidan, och en bra skola, god omvårdnad för våra äldre å andra sidan, väljer vi att stå på barnens och de äldres sida. Välfärden är en gemensam angelägenhet. Alla behöver vi den, alla betalar vi för den, alla ska vi ha rätt att påverka hur den sköts. Vi tycker att vi även i framtiden ska sköta viktiga välfärdsinsatser gemensamt. Vi tror att vi tillsammans kan uppnå det som var och en av oss inte förmår ensam – tillsammans kan vi nå längre. Vi vill att kvaliteten på kommunens verksamheter ska lyftas fram och stå i fokus på ett tydligare sätt än idag. Det ska gälla oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill vi att alla verksamheters kvalitet redovisas öppet. En övergripande kvalitetsstrategi ska tas fram och ett system för uppföljning av kvaliteten på kommunens verksamheter införs. Vinstuttag i kommunalt finansierade tjänster får inte ske på bekostnad av kvalitet.

Barnen är det viktigaste vi har. För att alltid sätta deras rättigheter i fokus när viktiga beslut ska fattas och utvärderingar av kommunens verksamhet ska göras vill vi ha särskilt fokus på barnens behov. Barnperspektivet ska råda i vår kommun.Det finns alltid utrymme för förbättringar av den kommunala verksamheten. En mycket viktig del i utvecklingsarbetet är att ta vara på invånarnas och brukarnas synpunkter. Därför ska alla invånare kunna lämna synpunkter i form av beröm, önskemål och klagomål. Alla synpunkter är välkomna som hjälper oss att göra kommunen bättre.

En särskild översyn av kommunens olika förvaltningar bör genomföras. De senaste åren har administrationen kraftigt växt och antalet projekt utökats. En särskild omställningsfond skapas under kommunstyrelsen för att underlätta förändringar. Genom att arbeta smartare och annorlunda är det rimligt att under de kommande åren frigöra medel till investeringar och satsningar i nämndernas budgetar. Det interna hyressystemet behöver ses över.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Den kommunala ekonomin ska vara i balans

 Socialdemokraterna i Haninge prioriterar jobb, skola, vård och omsorgen

 Nivån på den kommunala skatten är inget mål i sig – den är ett verktyg för bra service

 Kommunens organisation ska vara resurseffektiv

 Invånarnas synpunkter ska tas till vara för att utveckla all kommunal verksamhet

 Invånarna ska kunna jämföra kvaliteten på kommunalt finansierade verksamheter

 En översyn av de kommunala förvaltningarna görs

Grundskolan

Skolan har en stor samhällsuppgift. Den ska inte bara lära elever se sig som medborgare med rättigheter, utan också få elever att inse att med medborgarskapet följer skyldigheter. Det innebär att elever förväntas delta i processer för lärande tillsammans med andra elever med annan social bakgrund. Det är så lärandet oftast ser ut i arbetslivet när det fungerar som bäst.Vår skolpolitik i Haninge är tydlig. Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterat resultat. Elevernas vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt granskande och kreativa elever med god självkänsla och gott självförtroende. Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning och höga positiva förväntningar på alla elever.

Att förbättra skolan är vår viktigaste uppgift. Skolan ska ge barn och ungdomar de kunskaper de har rätt till för att klara sig i såväl arbetslivet som i samhällslivet och privatlivet. Den ska också ge barn och ungdomar förutsättningar för att kunna förnya sin kunskap och för att kritiskt granska och använda kunskap livet igenom. Vi vill att alla barn, oavsett föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte. Därför måste alla skolor vara bra skolor.

Alla barn vill och kan lära. Förutsättningarna för lärande är dock olika. För att skapa lika möjligheter för alla barn, krävs att resurserna anpassas efter behoven. Eleverna behöver både lärare på lektionerna och tillräckligt med undervisningstid. Därför ska antalet håltimmar minimeras och lärarlösa timmar inte förekomma i kommunens skolor. Det är svårt för många unga att hitta rätt i alla de val som ska göras inför gymnasiet och det kommande vuxenlivet. Vi behöver en bra studievägledning som når alla elever men det är också viktigt att som elev själv få pröva på yrkeslivet. Det är viktigt att skolorna anordnar Prao för alla elever i högstadiet och att skolan därför bygger upp goda nätverk med olika arbetsgivare i sitt område så att tillgängliga Praoplatser finns för alla elever.

En förutsättning för lärandet är att det råder lugn och god ordning i skolarbetet samt att alla känner sig trygga. Ett bra, positivt och tydligt ledarskap i klassrummet är viktigt. Värdegrundsarbete och åtgärder mot mobbning, våld och intolerans ska stå i centrum i kommunens skolor. En utvecklad elevhälsa ska bidra till att alla elever lever sunt och mår bra både fysiskt och psykiskt.

Det är ett stort ansvar att hjälpa barn att växa med kunskaper. Därför vill vi att alla lärare i skolan ska vara utbildade, kompetenta och behöriga. Kraven och förväntningarna är och ska vara höga på lärarna och skolledarna. Systematisk fortbildning av lärare och skolledare är en central del i skolornas kvalitetsarbete. Rektorerna ska få mer tid till pedagogiskt ledarskap och avlastas byråkrati. Vi vill också att den nya tekniken ska få större genomslag i kommunens skolor. Rätt använd kommer den ge eleverna större möjlighet att nå goda kunskapsresultat och de står bättre rustade att möta framtidens kompetenskrav. Grundskolan måste erbjuda elever med särskilda behov ett stöd som är rätt avvägt och individuellt anpassat. Detta stöd måste organiseras på särskilt sätt.

Det måste finnas fullständiga grundskolor från F-9 i alla kommundelar i Haninge. Det är bra för eleverna och deras föräldrar samt för utvecklingen av kommundelen.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Det ska finnas fullständiga och likvärdiga grundskolor i alla kommundelar

 Fokus i skolan ska vara på lärande, kunskap och dokumenterat resultat

 Vi vill ha mindre klasser för elever i lägre åldrar

 Skolan ska ha tydliga mål, systematisk uppföljning och förväntningar för alla elever

 Alla barn är olika och behöver därför olika resurser för att lyckas – det ska de få Det ska råda lugn och ro och alla ska känna sig trygga i skolan – då lär sig alla mer

 Värdegrundsarbetet mot mobbning, våld och intolerans ska alltid stå i centrum

 En bättre Elevhälsa ska göra att eleverna mår bra och lever sunt – då lär sig alla mer

 Skolans lokaler och skolgårdar ska vara trygga, rena och trivsamma – det bidrar till bättre skolresultat

 En bra skollunch gör att eleverna orkar lära hela dagen

 Skolorna ska servera frukost till de elever som så önskar

 Vi vill fortsätta med en bred satsning på musikklasser samt öka möjligheterna till idrott och rörelse, t.ex. dans och annan estetisk verksamhet som bild och teater.

 Lärarna ska vara kompetenta och behöriga – det är viktigast för att nå kunskapsmålen

 Lärare ska ha färre administrativa uppgifter för att istället få mer tid för sina elever

 Prao för alla elever i årskurs 8 eller 9 för att få en första inblick i arbetslivet

 Bra studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet

 Prao för alla elever i högstadiet

 Ny pedagogik med ny teknik ska ge eleverna verktygen att möta framtidens krav

 Fritids status ska uppgraderas med större kunskapsfokus och pedagogiskt uppdrag.

Förskolan

Förskolan är en omistlig del av välfärden. Framför allt är den till för barnen och deras möjlighet till en trygg och bra start i livet. Men den är också avgörande för att föräldrarnas livspussel ska kunna gå ihop. Båda föräldrarnas möjlighet och rätt till att arbeta eller studera bygger på att det finns en tillgänglig förskola av god kvalitet. En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten på det livslånga lärandet. Förskolans roll måste stärkas för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Alla barn ska få förskoleplats inom rimlig tid. Inga barn i vår kommun ska behöva avstå den gemenskap och utvecklingsmöjlighet som förskolan innebär. Allmän förskola ska finnas från tre års ålder.

I Haninge kommuns förskolor har barnen inte bara rätt till plats, de har också rätt till trygghet och att utvecklas – både socialt och kunskapsmässigt. Tillräckligt med personal, och välutbildad personal är av avgörande betydelse. Det är också trygga miljöer – både ute och inne.

I Haninge kommun ska det finnas barnomsorg på kvällar och nätter. Även barn till föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider har rätt till en trygg och bra omsorg. Föräldrar som vill och kan jobba ska inte behöva tacka nej till arbete eller byta arbetsgivare för att det inte finns tillgång till ”nattis”.

Lärandet ska inte sluta vid skoldagens slut. Skolbarnomsorgen, fritids, har en mycket stor betydelse för barnens sociala utveckling och kunskapsinhämtning. Fritids ska utvecklas med exempelvis läxläsning och ett större pedagogiskt innehåll i övrigt.Barngruppernas storlek måste bli mindre och det behövs fler högre utbildade pedagoger i förskolan.

Socialdemokratisk politik  för mandatperioden 2014-2018:

 Förskolans verksamhet ska vara en självklar del av det livslånga lärandet

 Platsgarantin i förskolan gäller – utbyggnaden av förskolan ska fortsätta

 Förskolan ska göra att kvinnor och män kan delta i arbetslivet på lika villkor

 Tillräcklig och välutbildad personal ska ge barnen i förskolan trygghet och utveckling

 Förskolans lokaler ska vara trygga och rena – städning och underhåll ska utökas

 Vi vill ha färre barn per pedagog

 Det kommunala vårdnadsbidraget ska avvecklas

 Aktiviteter som anordnas av skolan ska vara avgiftsfria för eleverna

 Förskolornas utemiljö är en viktig del av pedagogiken och ska rustas upp

 Barn till föräldrar som jobbar obekväma tider har rätt till barnomsorg – nattis erbjuds när så behövs

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter och utveckling. Utbildning ger frihet att forma sitt eget liv och att förverkliga sina drömmar. Utbildning skapar trygghet och den ger möjlighet att ifrågasätta och kritiskt granska den information och de utmaningar vi ställs inför. Men utbildning är en färskvara och kräver ständig uppdatering. Vi blir aldrig färdigutbildade.

Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb – men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Haninge kommun utvecklas när vi, var och en, lär nytt. Därför vill vi se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla – inte bara några. Möjligheten att utbilda sig är särskilt viktig under lågkonjunktur.

Vi tycker det är viktigt att gymnasieskolorna i Haninge kommun håller hög kvalitet, att de motsvarar elevernas förväntningar och förbereder så många som möjligt för vidare studier, men också att de svarar mot arbetsmarknadens krav och framtida behov. Kvalitet och resultat behöver bli bättre på alla utbildningar så att den kan ge mer kunskap till fler.

Gymnasieskolan måste erbjuda elever med särskilda behov ett stöd som är rätt avvägt och individuellt anpassat. Detta stöd måste organiseras på särskilt sätt.Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Utan rätt utbildning riskerar alltför många att ställas utanför arbetsmarknaden. I Haninge kommun ska alla som vill ha möjlighet att studera och utvecklas. Det ska aldrig vara för sent att lära om och lära nytt. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen.

För en vital och konkurrenskraftig kommun krävs också ett nära samarbete med näringsliv, högskolor och universitet i närområdet. Det ökar möjligheterna att behålla morgondagens arbetskraft och stimulera till tillväxt i kommunen i form av såväl nya invånare som nya jobb. Det är viktigt att det finns olika utbildningsanordnare i kommunen som kan arbeta så brett och med så varierande metoder att de sociala och könsbundna mönstren bryts upp.

Vi vill fortsätta stödja folkbildningen bl.a. genom studieförbunden.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Fredrika Bremergymnasiets utbildningar ska svara mot arbetsmarknadens krav och framtida behov

 Fredrika Bremergymnasiets utbildningar ska hålla hög kvalitet

 Fokus i gymnasiet ska vara på lärande, kunskap och dokumenterat resultat

 En bra skollunch gör att eleverna orkar lära hela dagen

 En bättre Elevhälsa ska göra att eleverna mår bra och lever sunt – då lär sig alla mer

 Lärarna ska vara kompetenta och behöriga – det är viktigast för att nå kunskapsmålen

 Lärare ska ha färre administrativa uppgifter för att istället få mer tid för sina elever

 Ny pedagogik med ny teknik ska ge eleverna verktygen att möta framtidens krav

 Fredrika Bremergymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen ska ha ett nära samarbete med näringsliv, högskolor och universitet

 Det är viktigt med bra yrkesutbildningar

 Bra studie- och yrkesvägledning inför fortsatta studier eller arbete

 Fortsatta satsningar på den kommunala vuxenutbildningen

 Svenska för invandrare ska ha ett individbaserat och flexibelt arbetssätt

 Haninge kommun ska stödja folkbildningen bl.a. genom studieförbunden.

Jobben, näringslivet och arbetsmarknaden

Människors vilja till arbete är Haninges främsta tillgång. Välfärden bygger på människors arbete, då arbete och egen försörjning skapar välstånd, personlig utveckling och självständighet på ett helt oöverträffat sätt. Arbetslöshet är det största slöseriet med människors och samhällets resurser.

En förutsättning för fler jobb är ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv. Kommunen ska tillsammans med näringslivet ta fram en strategi för utveckling näringslivet.

Att utveckla Handens centralort till en regional stadskärna är en av de viktigaste uppgifterna under kommande mandatperiod. Kommunen behöver stärka sitt engagemang i samarbetet med landstinget och andra intressenter.

Samarbetet mellan kommunen och småföretagarna skall förbättras ytterligare. Ett utökat stöd till nya företagare bör ges.

Vi menar att det är viktigt att ungdomar tidigt får en kontakt med arbetsmarknaden. Därför vill vi garantera alla ungdomar i gymnasieåldern rätt till sommarjobb. Det ska ske genom att kommunen erbjuder jobb. Arbetslösa ungdomar ska erbjudas arbete i kommunal regi. Arbetet ska varvas med utbildning och ge ungdomarna erfarenhet, kunskap och referenser som stärker deras ställning på arbetsmarknaden.

Handläggning av företagskontakter på alla nivåer ska präglas av god service och professionalitet. Kommunen ska också ha god planberedskap och en expansiv exploateringsverksamhet, med stora investeringar i infrastruktur för fler och växande företag.

För att klara tillväxten och välfärden krävs att vi tar tillvara all den kompetens och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Ska vi klara det krävs att aktiva insatser och utbildning som leder till arbete, alltid ska gå före passivt bidragstagande.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Full sysselsättning – jobb till alla, är vårt mål

 Samarbete mellan kommunen och näringslivet ska ge ännu bättre näringslivsklimat

 En näringslivsstrategi för fler och växande företag i nya branscher ska tas fram

 Mer resurser ska satsas på utvecklingen av centrala Haninge som regional stadskärna

 Planering, investeringar i infrastruktur och bra service ska ge nya företagsetableringar

 Start av nya företag ska underlättas bland annat genom kommunens Nyföretagarcentrum

 Samarbete skola – arbetsliv ska ge fler unga entreprenörer och företagare

 Alla ungdomar i gymnasieåldern ska garanteras sommarjobb

 Unga utan arbete ska genom anställning i kommunen och genom utbildning få erfarenhet och kunskap som stärker deras ställning på arbetsmarknaden

Kommunikationer och infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och miljö.Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder mycket för att Haninge ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att bo i. Det ska vara lätt att pendla till våra närliggande kommuner men också att snabbt ta sig från en punkt till en annan inom kommunen.

Alla delar av infrastrukturen i Haninge ryms inte inom ramen för vad vi själva kan styra över. Därför kommer vi socialdemokrater att ställa krav på och påverka de samhällsorgan som styr över vägar, järnväg och kollektivtrafik. Bland annat krävs en ny tvärförbindelse till E4:an – Södertörnsleden – och att spårväg Syd förlängs till Haninge samt att järnvägen till Nynäshamn får dubbelspår.

Kommunen ska kräva av landstinget (SL) att Handens station rustas upp och byggs om till en modern bytespunkt. Busstrafik och närtrafik till och från Handen behöver gå dygnet runt och nya busslinjer måste öppnas upp när nya arbetsplats- och bostadsområden tillkommer. Ett viktigt krav är att när Citytunneln är klar ska pendeltågen gå sex gånger i timmen till Västerhaninge och fyra gånger i timmen till bl.a. Tungelsta. Nya motorvägsavfarten till Vegastaden bör färdigställas sa snabbt som möjligt, liksom pendeltågsstationen vid Vega.

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten, bland annat genom utbyggnad av gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare busshållplatser.

Kommunen ska även kräva av landstinget att det ska finnas ett nytt och utvecklat närsjukhus i Handen. Det är en väsentlig del i utvecklingen av Haninges centrala delar som regional stadskärna.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Det ska vara lätt att pendla inom kommunen och till regionen runtomkring

 Krav på SL och Trafikverket att rusta upp Handens station till en modern bytespunkt

 Pendeltåget ska trafikera Västerhaninge sex gånger i timmen när Citytunneln är klar. Vid denna tidpunkt ska Tungelsta trafikeras fyra gånger i timmen.

 Trafiklösning för hela Vegastaden samt anslutningen till motorvägen ska färdigställas snarast möjligt

 Satsningar på cykelvägar, belysning och busshållplatser för bättre trafiksäkerhet

 Krav på Landstinget och kommunen om en utvecklad skärgårdstrafik

 Krav på Landstinget om ett nytt och utvecklat närsjukhus i Handen

Seniorer

Det är en ny fas i livet som påbörjas när man når pensionsåldern. Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Det är också stor skillnad på att vara 65 år och att vara 95 år. Många som nu går i pension ”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil i pensioneringen. De kommer att ha många innehållsrika år framför sig. Det har vi tagit fasta på. I vår kommun ska alla ha möjlighet till ett rikare liv.

Många äldre i Haninge bor i lägenheter som är mindre lämpliga att åldras i. Men det är stor brist på lämpliga bostäder att flytta till. Vi vill att kommunen mer aktivt ska verka för att det byggs olika former av boenden för äldre, bl.a. seniorbostäder och trygghetsboenden.

För många äldre är den värsta plågan inte värk eller rörelsehinder utan ensamhet. Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Idag görs stora insatser av pensionärsorganisationer och andra ideella organisationer för att med olika aktiviteter bryta äldres isolering. Vi vill öka stödet till de viktiga insatser som föreningarna bidrar med i kommunen. Ideella insatser som underlättar för anhöriga och som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. Vi vill att träffpunkterna ute i kommundelarna utvecklas till knutpunkter för anhörig- och väntjänster. Där ska kommunen och frivilligorganisationerna tillsammans kraftsamla för en utvecklad verksamhet som kan hjälpa ännu fler.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Aktiva seniorer ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv

 Seniorbostäder och trygghetsboenden ska byggas

 På Träffpunkterna finns möjlighet till social gemenskap och deltagande i olika aktiviteter.

Äldreomsorgen

Varje år får fler och fler invånare möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Vi är friskare och vi blir allt äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Äldreomsorgen blir en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.

Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. Det förutsätter en äldreomsorg som vi finansierar tillsammans. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Haninge kommun. Den som behöver plats i vård- och omsorgsboende ska så långt möjligt få sådan plats i den kommundel sökanden önskar. Därför ska antalet vård- och omsorgsboenden öka och finnas i varje kommundel inom några år.

Hög kvalitet är att få hjälp av utbildad och kunnig personal. Personalen har stor betydelse för kvaliteten och det kräver att vi investerar i dem genom utbildning och rätt till heltidstjänster.

Hög kvalitet innebär också att få bestämma själv. Frihet att välja är därför en viktig del när vi utvecklar omsorgen. Det handlar om större inflytande över vardagen – rätten att själv få bestämma om man vill städa, gå en promenad eller få hjälp med veckans inköp.

Måltiderna är en viktig del av både vården och det sociala livet. Förutom att maten ska vara näringsriktig och hålla hög kvalitet ska måltiderna präglas av trivsel, god stämning och trevlig samvaro där även personalen kan delta som en del av omsorgen. Det är viktigt att äldre personer upplever måltiderna som något positivt.

Hög kvalitet och medbestämmande skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. De anhöriga gör stora insatser i omsorgen av våra äldre och deras roll ska uppmärksammas ytterligare och stödet till dem ska utvecklas bl.a. genom att de lokala träffpunkterna ska utvecklas till att även fungera som kontaktpunkter för anhöriga och väntjänsten.

Vård och omsorg ska vid behov genomföras i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Äldreomsorgen ska präglas av god kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till medbestämmande

 Äldreomsorgen ska byggas ut så att alla får omsorg när de behöver den

 Äldreomsorg ska alltid ges efter behov – inte efter den enskildes ekonomiska förutsättningar

 Personalen ska vara välutbildad och ha specialkunskaper om åldrandets sjukdomar

 Personalen ska ha rätt till heltid för bättre kvalitet och kontinuitet i omsorgen

 Vi vill verka för att den hemsjukvård som landstinget svarar för överförs till kommunen för att få bättre kvalitet och trygghet

 Måltiderna i äldreomsorgen ska vara goda, näringsriktiga, trivsamma och vara en stund av samvaro

 Omsorgen för äldre ska förbättras med nya tekniska hjälpmedel. Det underlättar även för personalen, vars arbetsmiljö behöver förbättras

 De anhörigas och frivilligas insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras och underlättas

Funktionsnedsättning och socialpsykiatrin

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare. Samhället ska byggas med insikten om att ingen människa är mindre värd än någon annan, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället. Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det är utgångspunkten för vår politik.

Personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den service som de är beroende av. Det ger självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.Den som har en funktionsnedsättning som innebär att man behöver omsorg av personal dygnet runt ska garanteras detta. Därför ska nya gruppboenden byggas i den takt som behov uppstår. De allra flesta med funktionsnedsättning vill och kan dock bo i eget boende med olika former av stöd. Det är positivt och något som omsorgen ska ta fasta på. Boendestödjare ska finnas för alla som behöver.

Rätten till stimulerande och utvecklande verksamhet på dagarna är oerhört viktigt. Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet av olika slag ska fortsätta utvecklas. För att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut måste hindren i den offentliga miljön minimeras. Takten med att ta bort hinder måste öka.

Ska kommunen vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheter för dem med funktionsnedsättning krävs ett nära samarbete med handikapprörelsen. Handikapprådet spelar här en viktig roll och där ska dialogen och samarbetet utvecklas ytterligare.

Det krävs nära samverkan med landstinget för att stöd till personer med funktionsnedsättning ska fungera väl.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 De som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra invånare

 Omsorgstagarna ska ha stort inflytande över den service de är beroende av

 Nya gruppboenden ska byggas i den takt behov uppstår

 Eget boende för omsorgstagare ska utvecklas och boendestödjare ska finnas

 Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet ska fortsätta utvecklas

 Tillgängligheten ska förbättras genom att enkelt avhjälpta hinder tas bort snabbare

 Samarbetet med handikapprörelsen ska utvecklas

Stöd i svåra situationer

Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att möjliggöra ett gott liv för alla.Hur bra välfärdspolitiken än är så kommer det att hända att människor hamnar i ekonomiska och sociala svårigheter. Ska alla, även den mest utsatta, ha förutsättningar att komma vidare till arbete och egen försörjning sa måste samhället också ha specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät.

Varje individ som är i behov av försörjningsstöd ska i samverkan med socialtjänsten ha en individuell plan där det framgår vilket stöd som behövs för att han eller hon så snabbt som möjligt återigen ska kunna försörja sig själv. Med en stark och tydlig inriktning mot arbete ska behovet av försörjningsstöd minska.

Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld måste motverkas. De som har utsatts för våld och sexuella övergrepp måste fa stöd och hjälp. Haninge kommun ska fortsätta stärka sitt arbete som rör våld i nära relationer.Barn och unga som växer upp under svåra villkor måste få det stöd och den hjälp som de behöver. De skall bemötas med respekt och av vuxna som förstår och tar dem på allvar.

Kommunens arbete med stödjande och förebyggande verksamheter skall ha ett tydligt barnrättsperspektiv som utgår från Barnkonventionen. För att upptäcka barn som far illa, eller riskerar att göra det, måste en väl utvecklad samverkan finnas mellan dem som lättast når barnen.

Ett effektivt drogförebyggande arbete kräver både ett aktivt arbete med information och åtgärder för att begränsa tillgängligheten. Här är samverkan med polisen viktig. Sociala och medicinska utredningar ska i förekommande fall göras i samverkan med landsting och kriminalvård liksom planering och genomförande av vård och behandling. Varje person med problem på grund av missbruk eller beroende ska ha en individuell plan, som upprättas och följs upp tillsammans med de vårdgivare som personen har kontakt med. Planen ska innehålla vilket stöd personen behöver i form av vård och behandling, socialt nätverk, boende och sysselsättning.

Haninge kommun ska ha ett konkret program för hemlösa och erbjuda individuellt stöd och boende. Alla hemlösa behöver få ett personligt ombud som stöd i kontakter med socialtjänst, sjukvård, myndigheter och hyresvärdar. Vi ska arbeta för att förebygga vräkning, särskild hänsyn ska tas när barn är inblandade.

Det förebyggande arbetet måste förstärkas och stöd ges tidigt för att undvika att våld uppkommer. Särskild uppmärksamhet skall gälla vid hedersvåld och våld i nära relationer. Brottsofferjouren, Kvinnojouren och Manscentrum skall garanteras en trygg och långsiktig finansiering. Det krävs även en nära samverkan med landstinget för att stöd i svåra situationer ska fungera väl. Vid sociala problem och missbruk krävs även samverkan med polis och kriminalvård. Sociala och medicinska utredningar ska göras i samverkan liksom planering och genomförande av vård och behandling.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Vi ska arbeta för att tidigt upptäcka barn som far illa och ge det stöd som behövs

 Utbildning för anställda inom förskola, skola, fritidsgårdar och socialtjänst i att tidigt upptäcka barn som far illa

 Stöd till frivilligorganisationer som gör samhällsnytta för människor i utsatta situationer ska utvecklas

 Hemlösa ska erbjudas individuellt stöd och boende

 Familjehemmen ska hålla en god kvalitet. Certifiering och särskild utbildning av handledare ska införas.

 Inga barn ska av ekonomiska skäl stå utanför den verksamhet för barn och unga som erbjuds i kommunen

 Aktivt drogförebyggande arbete ska intensifieras

 En arbetslinje för snabbare egenförsörjning är en viktig del av insatserna

 Brottsofferjour, Kvinnojour och Manscentrum ska få fortsatt stöd

Kultur och fritid

Människors fritid påverkar i stor utsträckning livskvaliteten. Ett bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är angeläget, särskilt för barn och ungdomar, eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Stöd till utvecklande ungdomsverksamheter är viktigt. Föreningar som gör en allmännyttig insats ska fa en positiv ekonomisk stimulans.

Att läsa böcker, gå på bio, teater eller utställningar – ger oss nya infallsvinklar på livet, vidgar våra tankar samt hjälper oss att förstå andra människor och andra kulturer. För oss är det viktigt att människor har tillgång till ett brett kulturutbud. Vi ska på olika sätt stödja och uppmuntra ett levande lokalt konstnärskap och utställningar. Genom allmänna bibliotek och skolbibliotek ska kommunen tillgodose invånarnas behov av ett brett utbud av skön- och facklitteratur. På biblioteken ska även finnas samhällsinformation och annan information om övrigt kulturutbud.

Mer pengar måste satsas i kommunens budget till kulturen. Utbudet av musik, teater, bildkonst, dans, film och inte minst biblioteks- och bildningsverksamheter av god kvalité är betydelsefullt för vårt välbefinnande. Det ska finnas tillgängligt för alla i Haninge kommun. För oss är det viktigt att det finns gott om mötesplatser där människor tillsammans med andra kan utveckla sin skaparlust.

Vi vill fortsätta satsa på idrott och motion. Det ska vara avgiftsfritt för ungdomar i kommunens sporthallar och samlingslokaler. Resurser till idrottande pojkar och flickor ska fördelas jämställt.

Verksamhet i kommundelarna ska göra att många fler unga invånare ska fa möjlighet till musik- och kulturaktiviteter.

Fritidsgårdarna spelar en stor roll för många ungdomar i kommunen. Därför ska deras verksamhet utvecklas i alla kommundelar och få utökade öppettider på exempelvis helger och lov.

Haninge kommun måste följa upp de ändringar som gjorts i bibliotekslagen genom att tydligt ge biblioteken i uppdrag att ge kunskapsspridning, öka läskunnigheten och främja användandet av IT i lärandet.

Vi vill uppmärksamma våra kulturmiljöer och göra Haninges långa och intressanta historia mera känd för i kommuninnevånarna och besökare i kommunen.

Badplatser, promenadstråk, slingor, skidspår, skidbackar och grönområden är viktiga för många kommuninvånare och ska vara tillgängliga och väl underhållna under hela året. Samma sak gäller kommunens lekplatser som regelbundet måste kontrolleras och utvecklas. En större tyngd bör läggas på friluftslivet.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Det ska finnas ett brett och bra utbud av kultur- och fritidsverksamhet för alla åldrar

 Kommunens stöd till flickors och pojkars aktiviteter i föreningar ska vara jämställt

 Idrottskapaciteten förbättras. Det finns stort behov av sporthallar och bollplaner

 Fritidsgårdar ska finnas i alla tätorter och fa bättre öppettider på helger och lov

 Badplatser, slingor, skidspår, promenadvägar och lekplatser ska vara väl underhållna

 Möjligheterna att vistas ute i skog och mark bör förbättras ytterligare

 Nolltaxa ska gälla för kultur och fritidsverksamhet riktat till barn och unga

 Kultur- och fritidsverksamheten ska vara tillgänglig för alla

 Det ska finnas tillgång till möteslokaler i alla Haninges kommundelar

 Folkbibliotek, biblioteksfilialer eller skolbibliotek ska finnas i alla kommundelar

 En bevarandeplan som skyddar kulturarv och kulturmiljöer i kommunen skall upprättas

 Musikskolans utveckling till Kulturskola skall stödjas. Ge utrymme i budgeten och anställ lärare med adekvat pedagogisk utbildning. Det ska finnas bredd och spets

Miljö, klimat och natur

Haninge kommun har en helt unik miljö och stora fantastiska naturtillgångar. Närheten till skärgården, till naturreservat och till parker och grönområden är en tillgång och bidrar till kommunen som helhet. Att värna om miljön är därför för oss socialdemokrater en drivkraft för välmående men också för tillväxt och utveckling. Som ekokommun har vi ett särskilt ansvar att bevara och underhålla vår miljö och natur. Vi vill vara i framkant i miljöarbetet och därför ställa krav, initiera och vägleda arbetet både inom och utom den kommunala verksamheten.

Kommunens inriktning måste vara att värna våra rika natur- och kulturmiljöer och våra miljötillgångar. För att nå framgång med detta måste invånare, företag, organisationer och myndigheter tillsammans ta ansvar och arbeta i en ekologiskt hållbar riktning.

Haninge har stora möjligheter att växa och locka till sig nya invånare. När nya vägar, bostadsområden och näringslivsområden planeras är det viktigt att helhetsperspektivet är med och att konsekvenserna för miljön alltid noga kartläggs. Att få väl fungerande kollektivtrafik på plats i uppbyggandet av nya bostadsområden är ett exempel. Intresset att bygga är särskilt stort vid våra stränder. Strandskyddslagstiftningen finns för att skydda våra stränder och öka tillgängligheten för allmänheten. Vi anser därför att kommunen ska vara restriktiv vad gäller undantag från strandskyddet och istället satsa på att bevara och tillgängliggöra stränderna i större utsträckning.

Övergödningen av våra sjöar och havsvikar är ett växande problem och behoven av åtgärder många inte minst kring de enskilda avloppen. För att minska övergödningen vill vi att Haninge kommun fortsätter arbetet med att tillsammans med husägare i närheten av kust och sjöar lösa vatten- och avloppsfrågan på ett miljömässigt hållbart sätt. Mänsklig verksamhet, klimatförändringar, lagstiftning m.m. påverkar balansen i naturen. Vi vill slå vakt om en balans i naturen som är förenlig med våra innevånares intressen och behov. Bland annat vill vi aktivt verka för att arter som ökar kraftigt och främmande nya arter inte tar överhanden och negativt påverkar det övriga djurlivet i vatten, luft och på land.

Fågel- och våtmarker och många andra friluftslungor har ett särskilt värde för den biologiska mångfalden och för människors livskvalitet. För dessa områden och för att möjliggöra och säkerställa ett tätortsnära friluftsliv vill vi skydda mer mark som naturreservat samt satsa på att rusta upp våra parker så att fler kommuninvånare kan glädjas åt naturen och miljön i vår kommun.

Att minska klimatpåverkan är den viktigaste miljöfrågan för oss. Därför måste vi alla bidra i arbetet med att minska utsläppen. Förbättrade möjligheter för kommunens invånare att välja kollektivtrafik framför bilen måste vara av högsta prioritet. Haninge kommun ska i sin egen verksamhet minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Här är lokaler och transporter två viktiga områden. Alla kommunens personbilar ska drivas av bränslen med låga utsläpp och hög klimatnytta. Möjligheten att använda elbilar ska underlättas, exempelvis genom uppsättandet av laddare på strategiska punkter. Tack vare den nya gastankstationen ökar även möjligheten att köra på biogas.

Energiförbrukningen i kommunens och Haninge Bostäders fastigheter ska minska. Därför ska arbetet med alternativa uppvärmningsformer och bättre energiteknik fortsätta. När det byggs nytt ska det alltid vara lågenergihus.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Utsläppen av koldioxid ska minska med 40 % till år 2020

 Öka kollektivtrafikresandet genom att arbeta för en enhetstaxa i länet

 Minska användandet av fossilbränsledrivna fordon i kommunens verksamhet

 Minska energi- och elförbrukning i kommunens verksamheter genom ändrat beteende och tekniska lösningar

 Ställa hårda miljökrav vid upphandlingar

 Verka för en ökad matavfallsinsamling, att biogasproduktion etableras i kommunen samt att fler försäljningsställen för gas etableras

 Klimat- och miljöfrågor ska vara en naturlig del i undervisningen, från förskola till gymnasium

 Naturreservat ska värnas och tillgången till stränder, parker och miljöområden förbättras, och för det rörliga friluftslivet lättillgängliga tätortsnära naturområden skyddas

 Skärgårdsbors och skärgårdsnäringars specifika behov för att verka och utvecklas skall beaktas

 Vi ska verka för att behålla en god balans mellan djurarterna och människans intressen och näringar

 Samhället ska planeras för kollektivt resande och med strategiska gång- och cykelstråk

 Information och inspiration till kommunens invånare och företagare om hur man kan minska sin klimatpåverkan genom ändrat beteende

Bostäder

En bra bostad är en social rättighet. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Boendet är en grundläggande del av välfärden och en social rättighet. Kommunen måste arbeta för en blandning av upplåtelseformer i alla kommundelar med en god tillgång på hyresrätter.

Det råder bostadsbrist i vår kommun. Det drabbar invånare i alla åldrar. Det vill vi ändra på. Kommunen ska ha en aktiv markpolitik och planering för bostäder. Haninge Bostäder ska ges ett direkt ansvar för att förverkliga bostadspolitiken lokalt. De kommande åren vill vi att det ska det byggas bostäder i hela kommunen och i alla upplåtelseformer. Vår målsättning är att färdigställa minst 600 nya bostäder varje år. Ett särskilt bostadsbyggnadskansli ska inrättas med uppgift att se till att det inte bara planeras för bostäder utan att de också börjar byggas.

Antalet äldre ökar kraftigt i Haninge. Många bor i lägenheter utan hiss och kan inte komma ut i samhället. De kan inte heller flytta eftersom det är stor brist på lämpliga lägenheter. Vi vill att kommunen tar fram en behovs- och åtgärdsplan för att lösa bostadsfrågan för de äldre i Haninge. Kommunen måste aktivt medverka till att det byggs olika former av boenden för äldre, som seniorlägenheter och trygghetsboenden. Kostnaderna måste hållas nere så att även personer med normala pensionsinkomster har råd. För äldre som behöver mer omfattande omvårdnad behövs fler vård- och omsorgsboenden. Under de närmaste åren bör sådana vårdboenden byggas i Brandbergen och Jordbro samt därefter i Tungelsta.

Möjligheterna för ungdomar att få ett eget lägenhetskontrakt ska förbättras rejält. Det ska vara möjligt att dela på kontrakt mellan kompisar.

Genom en aktiv markpolitik och samarbete med byggföretag vill vi genomföra en nybyggnation av prisvärda egna hem för vanliga löntagare.

Vi satsar på kommunens eget bostadsföretag Haninge Bostäder. Det ska också framöver vara en viktig motor i bostadsförsörjningen. Haninge Bostäder ska utvecklas och stärkas. Företaget ska kunna erbjuda låga hyror och en god bostadskvalitet. Överskott i bolaget ska återinvesteras i upprustning av lägenhetsbeståndet och för bostadssocialt arbete.

Bostäder ska förmedlas rättvist och öppet utifrån tydliga regler och kriterier. Ingen ska diskrimineras. Det kräver att det finns en modern förmedling av bostäder.

Våra bostadsområden ska vara trevliga och trygga att bo i. Grönytor och planteringar ska underhållas. Nedskräpning och förstörelse måste kraftfullt motverkas. För att bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter ska gångvägar, parkeringar och dess omgivningar ha bra belysning.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Bostaden är en social rättighet

 Bostadsbyggandet ska öka genom offensiv markpolitik och planläggning

 Bostadsbyggandet ska ske i hela kommunen och i alla upplåtelseformer. Det är särskilt viktigt att det byggs hyresbostäder, bostäder med hiss samt bostäder för ungdomar

 Minst 600 bostäder ska färdigställas varje år

 Ett särskilt bostadsbyggnadskansli inrättas

 En modern bostadsförmedling ska motverka diskriminering och svarta kontrakt

 Haninge Bostäder ska utvecklas ytterligare, bygga fler bostäder och på så sätt vara en av de viktigaste delarna i vår bostadsförsörjning

 Haninge Bostäders överskott ska gå till upprustning och utveckling av allmännyttan

 En omfattande satsning på seniorbostäder och trygghetsboenden ska genomföras

 Äldre trevåningshus bör utrustas med hiss

 Nya och gamla bostadsområden ska vara trygga, trivsamma, rena och gröna och byggda för att skapa gemenskap

 Bostäder för unga och studerande ska byggas

Trygghet för våra medborgare

Den socialdemokratiska visionen om att alla människor ska kunna leva i frihet, rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av brottslighet. Vi vill att alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla för att utsättas för brott.

Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället bryr sig om det lidande, den ilska och vanmakt som det innebär att bli brottsoffer. Snabbt stöd och möjligheter till upprättelse är avgörande för förtroendet för samhället.

Nästan all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse att fler av dessa ungdomar kan fångas upp. Den egna familjens möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer också höga krav på lokalsamhället. Därför vill vi stärka kommunens roll och ansvar för det förebyggande arbetet såväl inom fysisk planering som inom det sociala arbetet. Det lokala brottsförebyggande rådet har här en viktig roll.

Familjer och barn som behöver lite extra stöd ska få det så fort problem har identifierats. Det är viktigt att barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv samverkar vid utredning av brottslighet utifrån livssituation och i samförstånd med den som sökt hjälp.

Ökade klyftor och bristande integration skapar en känsla av utanförskap som ibland leder till kriminalitet. Den känslan är ingen ursäkt för att begå brott. Varje människa har ett personligt ansvar för sina handlingar. För beslutsfattarnas del handlar det dock om åtgärder för att minska kriminaliteten att bryta arbetslöshet, utslagning och ekonomiska klyftor.

För att förebygga brott i bostadsområdena och öka tryggheten vill vi att kommunen samarbetar med Polisen, näringslivet och ideella krafter. Kommunen ska kräva fler synliga närpoliser och öppna polisstationer.

Tryggheten på gator och torg är allas vårt ansvar. Kommunen ska stödja föreningar som jobbar brottsförebyggande, exempelvis nattvandrare. Vi kommer också att verka för en ökad bevakning26av otrygga platser.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Arbete, utbildning, social trygghet och minskade ekonomiska klyftor är viktigast för att minska kriminaliteten

 Kommunen ska kräva fler närpoliser och öppna polisstationer

 Kommunens trygghetsväktare ska särskilt bevaka brottsutsatta platser

 Utökad bevakning av otrygga platser

 Klotter skapar otrygghet och otrivsel – klottersanering ska gälla

 Droganvändning leder till ökad kriminalitet – det drogförebyggande arbetet ska prioriteras

 Fortsatt stöd till föreningar som jobbar med brottsförebyggande insatser

 Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas genom det brottsförebyggande rådet

 Bra planering, god belysning och välskötta gångstråk ska öka tryggheten i utemiljön

Kommunen som arbetsgivare

Vi vill att Haninge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens personal är den viktigaste resursen för att kunna ge verksamhet av bra kvalitet.

Precis som den övriga offentliga sektorn står Haninge kommun inför stora pensionsavgångar och har därmed ett behov av att rekrytera nya medarbetare. Kunskapsöverföring inför generationsväxlingen är en utmaning, liksom behovet att kunna variera arbetsuppgifterna för att kunna behålla medarbetarna. Skall kommunen lyckas med detta samt rekrytera nya medarbetare är kompetensutveckling för de anställda en viktig del i detta arbete. Det ska finnas goda möjligheter att ta nya arbetsuppgifter med större ansvar och befogenheter inom kommunens organisation. Fortsatt arbete med personal- och ledarutveckling stärker kommunen som attraktiv arbetsgivare och ger de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi vill att kommunen skall driva en aktiv och öppen politik som arbetsgivare med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald. En viktig komponent i en bra personalpolitik är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare upplever sig sedd, hörd, respekterad och delaktig i förändringsarbetet. Det ökar inte bara trivseln för de anställda utan också effektiviteten i verksamheten samtidigt som kvaliteten för brukarna kan förbättras. För oss är det en självklarhet att kommunen som arbetsgivare ska ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna.

Vid upphandling av tjänster ska kommunen kräva att entreprenören har kollektivavtal och att det finns arbetsmiljöplaner. Detta ska gälla för samtliga i entreprenörskedjan. Haninge kommun ska vara en arbetsplats där alla får ta plats. Kommunens lönepolitik skall vara klar och tydlig och bidra till måluppfyllelse och resultat. Här spelar den individuella lönesättningen en viktig roll. Lönebildningen ska vara jämställd.

Otrygga anställningsvillkor och otillräcklig inkomst genom ofrivillig deltidsanställning är en ohälsofaktor. Haninge kommun ska som arbetsgivare kunna erbjuda heltid till alla anställda som vill ha det. Heltid ska ses som en rättighet – deltid som en möjlighet. Rätten till heltid är inte endast bra för den enskilda anställde – trygga heltidsanställningar ger också bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten. Den anställning som kommunen erbjuder ska i grunden omfatta sammanhållen arbetstid.

Även en god personalhälsovård och möjlighet till friskvård är viktiga delar i ett gott arbetsgivarskap.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Personalen är kommunens viktigaste tillgång – det kräver en bra politik som arbetsgivare

 Delaktighet, jämställdhet, mångfald och gott ledarskap ska prägla arbetsgivarpolitiken

 När det gäller mångfald bör kommunens personal bli mer representativ för befolkningens bakgrund

 Särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet ska göras

 Kompetens- och ledarskapsutveckling ska stå i centrum för att klara rekryteringar

 Det ska finnas goda möjligheter att ta nya arbetsuppgifter inom organisationen

 Kommunen ska ha jämställda löner mellan kvinnor och män

 Den individuella lönesättningen ska användas för att nå måluppfyllelse och resultat

 I kommunen ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet

 Genom satsning på god personalhälsovård och friskvård ska anställdas trivsel och utveckling främjas

 I upphandlad verksamhet ska finnas kollektivavtal och arbetsmiljöplaner i hela entreprenörskedjan

Demokrati, integration, medborgardialog

För att Haninge kommun ska vara en bra kommun att leva i behövs en levande demokrati. När alla vuxna har rätt att i allmänna val välja representanter till kommunens beslutande organ är det ett direkt uttryck för folkviljan. För oss innebär demokrati mer än att gå och rösta vart fjärde år. Det handlar också om möjligheten att även mellan valen kunna diskutera och påverka kommunens utveckling. För att lyckas med det måste informationen från kommunen vara lättillgänglig och tydlig.

Väljarna ska lätt kunna nå politikerna och de förtroendevalda måste finnas i människors vardag. Ny teknik ska användas och förtroendemannarollen måste utvecklas. Vi vill fortsätta arbetet med en fördjupad medborgardialog och ökad delaktighet. Kommunens ledning ska präglas av öppenhet och lyhördhet. Dialogen med kommuninvånarna ska prioriteras.

Haninge kommun ska vara en kommun som går före i arbetet med barnkonventionen. Vi måste hela tiden arbeta med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande. Kommunens ungdomsråd är en viktig samtals- och samarbetspartner för såväl de kommunala verksamheterna som för förtroendevalda.

Idag har ungefär en tredjedel av Haninge kommuns invånare utländsk bakgrund. Vår mångfald är en enorm resurs. Olika bakgrunder och erfarenheter berikar kommunen. Den rikedom av språk, kultur och erfarenheter som finns i vår kommun måste tas tillvara. Utvecklingen blir starkare om alla är med och bidrar till den.

För oss innebär mångfald att respektera och bejaka olikheter. Fördomar verkar i vardagen och begränsar människors kreativitet och förmåga att utveckla sig själva och sitt samhälle. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt att ha stora grupper som upplever sig vara utanför samhället. Diskriminering och intolerans kväver utvecklingen och måste bekämpas. Haninge kommun skall präglas av allas lika värde.

Socialdemokratisk politik mandatperioden 2014-2018:

 Information från kommunen ska vara tydlig och lättillgänglig

 Arbetet med fördjupad medborgardialog och ökad delaktighet ska fortsätta

 Haninge ska vara en kommun som följer barnkonventionen

 Skoldemokratin ska fortsätta att utvecklas och elevers inflytande stärkas

 Stödet till Haninge kommun ungdomsråd ska förbättras

 Ta tillvara den rika mångfalden som finns i kommunen

 Arbeta aktivt mot alla former av fördomar och diskriminering

 Arbetet för ökad integration ska utvecklas

 För att det demokratiska föreningslivet ska kunna utvecklas krävs god tillgång till samlingslokaler